Jen­ny Dahl: ”Man blir mo­ti­ve­rad”

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

”Det be­ty­der jät­te­myc­ket för mig”

War­bergs Jen­ny Dahl har kom­mit med i Guldste­get som en av 16 spe­la­re. – Det be­ty­der jät­te­myc­ket för mig, sä­ger hon.

JEN­NY DAHL

Guldste­get är för­bun­dets ta­lang­ut­veck­lings­pro­gram och en som pro­jek­t­an­sva­ri­ga Åsa Karls­son tror på är Jen­ny Dahl.

– Det är för spe­la­re som de tyc­ker har po­ten­ti­al att kom­ma med i lands­la­get nå­gon gång i fram­ti­den. Det be­ty­der jät­te­myc­ket för mig. Man blir så mo­ti­ve­rad och sä­ker som per­son och att man får möj­lig­het att bli en bätt­re spe­la­re, sä­ger Jen­ny Dahl.

För­u­tom kon­ti­nu­er­lig kon­takt un­der sä­song vän­tar ett lä­ger på Bo­sön 8-10 maj med trä­ning­ar, kost­fö­re­läs­ning­ar, in­di­vi­du­el­la sam­tal och att del­ta­gar­na får en in­blick kring lands­la­gets verk­sam­het.

JEN­NY TYC­KER DOCK att hon har en bit kvar till en plats i dam­lands­la­get.

– Ja, det är ett stort steg. Det är gre­jer som mås­te bli bätt­re, men det känns all­tid kul. Var­je kliv man tar kom­mer man ett snäpp när­ma­re.

På herr­si­dan är To­bi­as Jern­sand och Ro­bin Wes­ter­gren med från War­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.