”Cre­spo” ger ut bok om att växa upp i krig

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Häc­kens Alhassan Kamara har in­lett all­svens­kan strå­lan­de. Men li­vet har in­te all­tid va­rit lätt för an­fal­la­ren. I en ny bok skri­ver han om upp­väx­ten i kri­gets Si­er­ra Le­o­ne. – Jag vil­le dö för att slip­pa se fler män­ni­skor dö och ska­das runt om­kring mig, sä­ger han till GT.

Si­er­ra Le­o­ne är ett av värl­dens fat­ti­gas­te län­der och har präg­lats av krig och in­ter­na kon­flik­ter un­der lång tid. Tu­sen­tals oskyl­di­ga män­ni­skor har fal­lit of­fer för re­bel­ler och barn­sol­da­ters våld och en hel ge­ne­ra­tion har fått växa upp dö­den runt hör­net. Häc­kens an­falls­stjär­na Alhassan ”Cre­spo” Kamara är en av dem.

EF­TER SEX ÅR i Sve­ri­ge har han nu, till­sam­mans med sin ti­di­ga­re Sfi­lä­ra­re, börjat skri­va en bok om sin upp­växt och vägen från fat­tig­dom och krig till all­svens­kan are­nor och ri­ke­dom.

I en in­ter­vju med GT be­rät­tar han om upp­väx­ten och tan­kar­na med boken.

– Det är förs­ta gång­en jag väl­jer att be­rät­ta min histo­ria. Jag vill att de ska kän­na även den per­son jag är ut­an­för fot­bol­len, sä­ger han.

FÖR TID­NING­EN BE­RÄT­TAR han om hur en grupp re­bel­ler at­tac­ke­ra­de den de­len av hu­vud­sta­den Fre­e­town där han bod­de. Hans fa­milj ha­de tu­ren att över­le­va, men da­gen ef­ter kun­de han se dö­da män­ni­skor bli uppät­na av ga­mar.

– Jag vil­le dö först för att slip­pa se fler män­ni­skor dö och ska­das runt om­kring mig. Jag vil­le få slut på mi­na mar­dröm­mar. Nu är jag tack­sam att jag över­lev­de. Jag tän­ker på min bak­grund var­je gång jag ser and­ra som kom­mit hit, spe­ci­ellt dom som flyr från krig, sä­ger han till.

PÅ SIN FRITID en­ga­ge­rar sig ”Cre­spo” på fle­ra sätt för att hjäl­pa näs­ta ge­ne­ra­tion. Han är men­tor åt en 15-åring på Hi­sing­en. Han åker till en fri­tids­gård i för­or­ten Biskops­går­den och um­gås med ung­do­mar­na där. Den här sä­song­en har börjat på bäs­ta sätt för 23-åring­en. Två mål på fy­ra mat­cher, för­u­tom en hel drös mål un­der för­sä­song­en, gör ”Cre­spo” till en av all­svens­kans he­tas­te an­fal­la­re. En flytt till en stör­re li­ga är långt ifrån omöj­lig – och med den en möj­lig­het för ho­nom att hjäl­pa fler män­ni­skor i sitt hem­land och i sin när­het.

– Om tio år kom­mer jag va­ra nå­gon­stans och hjäl­pa nå­gon. Jag vill ut­bil­da mig och för att kun­na hjäl­pa and­ra. Jag vill hjäl­pa nå­gon att le­va sin dröm pre­cis som jag nu le­ver min. Men jag vill ock­så hjäl­pa dom som kom­mer till Sve­ri­ge att ta sig in i sam­häl­let, sä­ger han.

”Jag vil­le dö först för att slip­pa se fler män­ni­skor dö och ska­das”

ALHASSAN KAMARA

Bild: JOEL MARKLUND

PRÄGLAD. Häc­kens Alhassan Kamara väx­te upp i kri­gets Si­er­re Le­o­ne. Nu be­rät­tar han om sitt liv i en ny bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.