Ta­lang­en be­kla­gar Kal­las val

Hallands Nyheter - - Sporten - PETTER NILS­SON/TT

Eb­ba An­ders­son, 19, jub­lar över plat­sen i skid­lands­la­gets trä­nings­trupp. Sam­ti­digt är ta­lang­en li­te be­svi­ken över Char­lot­te Kal­las val att stå ut­an­för. – Per­son­li­gen tyc­ker jag att det är trå­kigt, sä­ger hon.

Eb­ba An­ders­son är ny i da­mer­nas trä­nings­trupp till näs­tas sä­song till­sam­mans med An­na Dy­vik, 22.

– Det be­ty­der jät­te­myc­ket. Det känns verk­li­gen ro­ligt att de tror på mig och tyc­ker att jag är värd den plat­sen, sä­ger Eb­ba An­ders­son.

Få skul­le häv­da att Sol­l­ef­teåå­ka­ren in­te är det ef­ter hen­nes ma­ka­lö­sa vin­ter.

HON TOG TVÅ in­di­vi­du­el­la me­dal­jer, varav ett guld, på ju­ni­or-vm i USA, och be­lö­na­des med en plats i se­ni­orvm i Lah­tis. Där sva­ra­de de­bu­tan­ten för en sen­sa­tio­nell tred­je­sträc­ka i sta­fet­ten och bäd­da­de för Sve­ri­ges Vm-sil­ver.

– Än har jag långt kvar tills jag har nått världs­e­li­ten. Men jag kän­ner att det är fullt möj­ligt en dag, sä­ger An­ders­son.

HÖJDPUNKTEN NÄS­TA SÄ­SONG är OS i Py­e­ong­chang. Det vo­re ing­en skräll om hon står på start­lin­jen i Syd­ko­rea i feb­ru­a­ri. Själv har hon svårt att se så långt fram.

– Det är många trä­nings­pass som ska ge­nom­fö­ras in­nan dess. Just nu är jag mest glad över att jag får chan­sen i A-lands­la­get.

DET EN­DA SOM stör Eb­ba An­ders­son är att hon in­te får chan­sen att trä­na till­sam­mans med Char­lot­te Kal­la i som­mar och höst. Kal­la, som tog tre Vm-me­dal­jer i Lah­tis, med­de­la­de ny­li­gen att hon pre­cis som för­ra sä­song­en ska trä­na på egen hand ut­an­för lands­la­get.

– Per­son­li­gen tyc­ker jag att det är trå­kigt i och med att hon är en här­lig per­son som be­ty­der myc­ket för la­get. Det ha­de va­rit ro­ligt att trä­na till­sam­mans med hen­ne på lä­ger. Se­dan re­spek­te­rar jag hen­nes be­slut. Hon har ta­git det be­slut som är bäst för hen­ne.

Störs­ta nam­nen i trup­pen är an­nars Stina Nils­son, Han­na Falk, Mar­cus Hell­ner och Cal­le Halfvars­son. Ve­te­ra­nen Daniel Ri­chards­son, 35, sat­sar vi­da­re och finns ock­så med.

Bild: CARL SANDIN

TRIST. Eb­ba An­ders­son, här un­der vin­terns VM i Lah­tis, sak­nar Char­lot­te Kal­la i trä­nings­grup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.