Nils­son ska gö­ra stjär­nor av ta­lang­er

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Håkan Eric­son för­de Sve­ri­ges U21-lands­lag till Em-guld, men läm­nar pos­ten ef­ter som­ma­rens Em-slut­spel. Ro­land Nils­son har fått den otack­sam­ma upp­gif­ten att er­sät­ta ho­nom. – Det knac­kar på spe­la­re i var­je ål­ders­grupp, sä­ger han.

Från en re­la­tivt un­dan­skymd till­va­ro till ett av lan­dets po­pu­lä­ras­te lands­lag. Som­ma­ren 2015 char­ma­de Sve­ri­ges U21-lands­lag sig till Em-guld och proff­skon­trakt. Den ti­di­ga­re stund­tals kri­ti­se­ra­de för­bunds­kap­te­nen Håkan Eric­son höj­des till sky­ar­na. I ju­ni spe­lar 94:or­na EM i Po­len. Sam­ti­digt har fle­ra yng­re lands­lag nått in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skap de se­nas­te åren. Svensk ung­doms­fot­boll är, sett ur ett mäs­ter­skaps­per­spek­tiv, bätt­re än nå­gon­sin. Man­nen som från och med den 1 ju­ni spe­lar en nyc­kel­roll i att ri­da på den vå­gen är Ro­land Nils­son.

– Det känns spän­nan­de och hed­ran­de. Håkan har gjort ett fan­tas­tiskt jobb med att ta U21 till slut­spe­len. Det är klart att det blir en press på den som tar över. Det blir mitt jobb att fort­sät­ta med nya ta­lang­er, att ta över sta­fett­pin­nen, sä­ger han.

Det förs­ta upp­dra­get vid pos­ten blir att sät­ta sam­man en grupp spe­la­re föd­da -96 el­ler se­na­re till kom­man­de U21-lands­lag. Ef­ter att Håkan Eric­son ta­git ut sin Em-trupp ska­par Ro­land Nils­son en grupp som sam­las på Bo­sön i bör­jan av ju­ni.

Hur ser du på svensk lands­lags­fot­boll på ung­doms­si­dan just nu?

– Den är bra. Vi ut­bil­dar vå­ra spe­la­re bätt­re och bätt­re och när vi gör det så blir spe­lar­na ock­så bätt­re. Alagsträ­nar­na har öpp­nat upp för ta­lang­er­na. Det har bli­vit en na­tur­lig väg att gå för dem.

Ro­land Nils­son kän­ner till för­bun­dets kor­ri­do­rer väl ef­ter si­na tre år som för­bunds­kap­ten för 98:or­na och 00:or­nas lands­lag.

– Det knac­kar på spe­la­re i var­je ål­ders­grupp. Det är jät­te­kul att det är så, att vi har spe­la­re som ut­veck­las här­ligt.

Vad ser du som din hu­vud­sak­li­ga upp­gift som U21-för­bunds­kap­ten?

– Var­je lands­lag är ett näs­ta steg för att kla­ra näs­ta ni­vå. Solklart vill man gå långt i slut­spe­len men i grund och bot­ten hand­lar det om att för­be­re­da dem för A-lands­la­get.

TAR ÖVER. Ef­ter Håkan Eric­sons se­ger­tåg är det nu dags för Ro­land Nils­son att ta vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.