He­ta käns­lor in­för Sja­rapo­vas come­back

Ma­ria Sja­rapo­vas ten­niscome­back gläd­jer vis­sa. And­ra, som pols­kan Ag­ni­esz­ka Rad­wans­ka, är re­jält ir­ri­te­ra­de och an­ser att rys­kan sär­be­hand­las. I den and­ra om­gång­en av Stuttgarts Wta-tur­ne­ring kan de drab­ba sam­man.

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER TT

Räk­na med ett hett mö­te om bå­de Ma­ria Sja­rapo­va och Ag­ni­esz­ka Rad­wans­ka tar sig för­bi den förs­ta om­gång­en av Stuttgarts Wta­tur­ne­ring.

Då ställs de mot varand­ra: den rys­ka su­per­stjär­nan, som pre­cis av­ver­kat 15 må­na­ders dop­nings­av­stäng­ning, och världs­åt­tan från Po­len, en av spe­lar­na som all­ra hår­dast har kri­ti­se­rat Stuttgart för att ha gett ett wildcard till Sja­rapo­va.

– Den här ty­pen av bil­jett in i tur­ne­ring­en bor­de va­ra till för spe­la­re som har tap­pat i rank­ning på grund av ska­da, sjuk­dom el­ler nå­gon an­nan ovän­tad hän­del­se. In­te för nå­gon som har stängts av för dop­ning. Ma­ria bor­de ta sig till­ba­ka på nå­got an­nat sätt, ge­nom att bör­ja med mind­re tur­ne­ring­ar, sä­ger Ag­ni­esz­ka Rad­wans­ka.

MA­RIA SJA­RAPO­VA, MED fem grand slam-tit­lar un­der kar­riä­ren, tes­ta­des po­si­tivt för mel­do­ni­um i sam­band med för­ra årets Austra­li­an Open. Hon häv­dar själv att äm­net, som för­bjöds vid fö­re­gå­en­de års­skif­te, fanns i en hjärt­me­di­cin som hon har ta­git de se­nas­te tio åren.

Hon har ock­så be­skyllt ten­nisrö­rel­sen för att ha miss­lyc­kats med att på ett tyd­ligt sätt in­for­me­ra om vil­ka äm­nen som är nya på för­buds­lis­tan, och att in­for­ma­tio­nen ”gömts un­dan i ny­hets­brev och på hem­si­dor”.

Hen­nes av­stäng­ning tar slut på ons­dag, och sam­ma dag mö­ter hon ita­li­ens­kan Ro­ber­ta Vin­ci i den förs­ta om­gång­en i Stuttgart. Nå­gon oro för att in­te bli väl­kom­nad med öpp­na armar kän­ner hon in­te.

– Det är mitt mins­ta be­kym­mer. Jag vet att jag är respekterad in­om min id­rott. Det ser jag på hur mot­stån­dar­na spe­lar mot mig, sä­ger Ma­ria Sja­rapo­va.

COMEBACKEN HAR VERK­LI­GEN de­lat upp ten­nis­värl­den i två lä­ger. Många hål­ler med Rad­wans­ka, bland des­sa finns dans­kan Ca­ro­li­ne Woz­ni­ac­ki, tys­ka världs­två­an Ange­li­que Ker­ber och världs­et­tan på herr­si­dan An­dy Mur­ray.

– Det går verk­li­gen att ifrå­ga­sät­ta, att man tillå­ter en fort­fa­ran­de av­stängd spe­la­re, oav­sett vem det är, att spe­la en tur­ne­ring. Det är re­spekt­löst av tur­ne­ring­en mot de and­ra spe­lar­na och Wta-tou­ren. Men det är som det är. Tyd­li­gen vri­der man och vän­der på reg­ler be­ro­en­de på vem som frå­gar, sä­ger Woz­ni­ac­ki.

And­ra, som vitrys­kan Victo­ria Azaren­ka och ser­ben No­vak Djo­ko­vic, stäl­ler sig på Sja­rapo­vas si­da.

– Jag tror att det är bra för ten­ni­sen. Hon har en så enormt stor fanska­ra och själv­klart gör det här att det finns ett ex­tra stort in­tres­se för att se hur hon kom­mer att kla­ra sig, så jag tror att det är bra för ten­ni­sen, bra un­der­håll­ning, sä­ger Azaren­ka.

MA­RIA SJA­RAPO­VAS AGENT Max Ei­sen­bud tror ba­ra att kri­ti­ken hand­lar om av­und­sju­ka och räds­la, ef­tersom rys­kan ock­så ja­gar ett wildcard till näs­ta må­nads grand slam-tur­ne­ring Frans­ka mäs­ter­ska­pen i Pa­ris.

När de van­li­ga för­hands­fa­vo­ri­ter­na sak­nas, som ny­bliv­na mam­mor­na Victo­ria Azaren­ka och Pet­ra Kvi­to­va samt gra­vi­da Se­re­na Wil­li­ams, tror Ei­sen­bud att fle­ra spe­la­re ser den här sä­song­en som ett unikt till­fäl­le att ta hem en av de sto­ra tit­lar­na.

– Al­la de här spe­lar­na som Rad­wans­ka och Ca­ro­li­ne Woz­ni­ac­ki, som ald­rig har vun­nit en grand slam och har fått se sig pas­se­ra­de av näs­ta ge­ne­ra­tion, gör så klart bäst i att hål­la Ma­ria bor­ta från Pa­ris, sä­ger Max Ei­sen­bud.

Bild: CHRISTOPHE ENA

TILL­BA­KA. Ma­ria Sja­rapo­va gör come­back i Stuttgarts Wta-tur­ne­ring ef­ter den 15 må­na­der långa dop­nings­av­stäng­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.