Så blir kon­sert­som­ma­ren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Är du mu­sik­in­tres­se­rad ska du be om se­mes­ter förs­ta vec­kan i ju­li. Det är den kon­sert­tä­tas­te vec­kan på he­la som­ma­ren.

Körs­bärs­trä­den ver­kar blom­ma i he­la Sve­ri­ge för­u­tom här i Hn­land. Även om vå­ren har känts ovan­ligt kall, när­mar sig som­mar­må­na­der­na – och al­la eve­ne­mang som de för med sig – med storm­steg. Ar­ran­gö­rer­na sä­ger att al­la bok­ning­ar in­te är kla­ra men re­dan nu finns det en di­ger lis­ta med mu­si­ke­ve­ne­mang.

MAJAS VID HA­VET, som än­nu in­te har släppt da­tum för al­la si­na ar­tis­ter, bo­kar som van­ligt re­la­tivt okän­da ak­ter.

– Vi har all­tid kört myc­ket in­di­e­mu­sik. Allt­så ar­tis­ter som lig­ger på mind­re obe­ro­en­de skiv­bo­lag. Det är ar­tis­ter som kanske in­te är kän­da för den bre­da all­män­he­ten, men som kan bli, sä­ger Ulf Cron­heim på dri­ver kro­gen.

Han näm­ner Mo­ney­brot­her som ett ex­em­pel på en så­dan ar­tist. Mo­ney­brot­her kom­mer till­ba­ka till Majas i som­mar.

– HAN SPE­LAR hos oss nu, och har gjort det i fle­ra år. Och kom­mer tro­ligt­vis få sitt sto­ra ge­nom­brott i år ef­tersom han ska va­ra med i Så myc­ket bätt­re. Han är än­då re­la­tivt känd?

– Ja, men frå­gar du tio per­so­ner ur ett brett spekt­ra vet in­te al­la vem han är. Frå­gar du vem Ola Sa­lo är, vet al­la det.

Utö­ver Mo­ney­brot­her och Petter, som tra­di­tions­en­ligt spe­lar på Majas på Sur­fers day, kom­mer många för all­män­he­ten okän­da namn sy­nas på som­ma­rens ar­tist­lis­ta på Majas.

– Jag har ing­et kri­te­ri­um att ba­ra bo­ka ar­tis­ter från små bo­lag, men vi har in­te fo­kus på att ba­ra ha sto­ra pub­li­ka namn. Jag kan va­ra li­ka nöjd med 750 i publi­ken som 100.

PÅ TISDAGAR KOM­MER Majas som van­ligt ha Rund­ping­is­klub­ben.

– Då är det ung mu­sik och publik. De som kom­mer är in­te all­tid så in­tres­se­ra­de av li­ve­mu­sik, de kom­mer för att spe­la ping­is och be­ta­lar in­trä­de för klub­ben, men jag för­sö­ker of­ta lu­ra på dem en ar­tist. Ham­pus Carlsson från Halm­stad är en så­dan ar­tist. Med in­trä­det från klub­ben kan jag be­ta­la unga mu­si­ker som är på gång.

På tors­da­gar fort­sät­ter Ulf Cron­heim med Klubb-80.

– Det är mer min ål­ders­grupp. Dit kom­mer till ex­em­pel No­i­se och spe­lar, sä­ger Ulf Cron­heim.

Bild: HN ARKIV/BJÖRN LARSSON ROSVALL/FRED­RIK SANDBERG/JO­NAS EKSTRÖMER

DAGS ATT BO­KA IN MUSIKKVÄLLAR. Kvinn­li­ga so­lo­ar­tis­ter och dans­band finns det gott om i som­ma­rens kon­sert­ka­len­der.

Bild: HN ARKIV

KÄRT ÅTERBESÖK. Även i år ger Tom­my Kör­berg fle­ra kon­ser­ter på Fri­das i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.