Per Gess­le är mer per­son­lig än nå­gon­sin

MU­SIK: FRÅN HALM­STAD TILL NASHVIL­LE MED TVÅ NYA SKI­VOR

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Per Gess­le är till­ba­ka med ny mu­sik på svens­ka. Al­bu­met En vac­ker natt är hans mest per­son­li­ga hit­tills. – Jag vil­le gö­ra nå­got där tex­ter­na och min röst var i fo­kus, sä­ger han.

För­ra vå­ren kom be­ske­det att Rox­et­te tar far­väl av de sto­ra sce­ner­na ef­ter att lä­ka­re av­rått Ma­rie Fredriksson från att fort­sät­ta tur­ne­ra.

Plöts­ligt ha­de pop­grup­pens and­ra hal­va, Per Gess­le, tid över. Han bestämde sig för att, för förs­ta gång­en på tio år, spe­la in ny mu­sik på svens­ka. Se­dan gick det snabbt. – Det är pre­cis så som jag äls­kar att job­ba. Nu gör vi en plat­ta på tis­dag, skriv fem lå­tar till dess, då gör jag det. Men om du sä­ger det ska va­ra klart näs­ta vår, då gör jag nå­got an­nat till sista vec­kan, sä­ger Per Gess­le.

EN VAC­KER NATT och sys­ter­ski­van En vac­ker dag, som kom­mer i sep­tem­ber, spe­la­des in i Nashvil­le. Men det fanns egent­li­gen ing­en dju­pa­re tan­ke med det – för­u­tom att kom­ma bort från va­pen­dra­ga­ren Christof­fer Lun­dquists fli­tigt an­vän­da stu­dio Ae­ro­sol Grey Machi­ne i Skå­ne.

– Jag såg en do­ku­men­tär­film om Nick Ca­ve och då ha­de han va­rit ne­re i Frank­ri­ke i en jäv­ligt häf­tig stu­dio men jag tänk­te att det där stäl­let är li­te stort. Så vi kol­la­de li­te gre­jer i Eng­land men se­dan dök Nashvil­le upp och jag tänk­te att det där är in­te så dumt. För även om jag in­te är nå­gon countrynörd så finns det au­to­ma­tiskt gans­ka myc­ket countrygre­jer i min mu­sik.

STUDION SOM BOKADES i kom­plex­et Black­bird vi­sa­de sig än­då va­ra för stor och ha för många möj­lig­he­ter. Gess­le och hans gäng byt­te till en mind­re stu­dio och på kväl­lar­na pro­me­ne­ra­de de hem till ett hus de hyrt på Airb­nb där bad­rum­met de­la­des med ett gäng skal­bag­gar.

Li­tet och in­timt, pre­cis som mu­si­ken de spe­la­de in. Per Gess­le ser En vac­ker natt som en ku­sin till al­bu­met Ma­za­rin från 2003 – fast kryd­dad med country­fi­ol och pe­dal ste­el.

– Jag för­sök­te gö­ra den här plat­tan som en en­het och då får jag gi­vet­vis be­ta­la ett pris för det – det finns ing­en ra­di­o­bomb här. Men jag har in­te ve­lat det hel­ler, det här ska va­ra nå­got an­nat. Jag är få­fäng som al­la and­ra och vill att al­la ska tyc­ka att det här är det bäs­ta som finns. Men jag vet ock­så att väl­digt många kom­mer att tyc­ka att det för lång­samt, för sprött el­ler för gnäl­ligt med fi­o­len.

PER GESS­LE MEDGER att käns­lan in­för skiv­släp­pet är li­te an­norlun­da jäm­fört med hur den bru­kar va­ra.

– Var­je gång är ju spe­ci­ell. Men det har va­rit väl­digt myc­ket nu, det blev ett av­slut med Rox­et­te och det hände myc­ket fa­mil­je­gre­jer hos mig sam­ti­digt som he­la Nashvil­le­gre­jen var li­te av en hap­py ac­ci­dent. Det blev en så­dan boost men kun­de li­ka gär­na ha bli­vit platt fall.

Med fa­mil­je­gre­jer me­nar han att han drab­bats av fle­ra döds­fall de se­nas­te åren. I hös­tas gick Per Gess­les sys­ter Gu­nil­la bort och när hen­nes son hit­ta­de en ask med di­a­bil­der från 1960-ta­let bestämde han sig för att ra­ta skivom­slags­bil­der­na som An­ton Cor­bijn re­dan ta­git.

En vac­ker natt pryds av en bild på Gu­nil­la och En vac­ker dag av en bild på mam­ma Eli­sa­beth, som gick bort 2013. Det är Per Gess­les förs­ta so­lo­ski­vor där han själv in­te syns på om­sla­get.

– Pa­ra­dox­alt nog tyc­ker jag att det här är mi­na mest pri­va­ta och per­son­li­ga plat­tor. Men ef­tersom de här bil­der­na dök upp fanns det lik­som ing­en an­led­ning att ha mig på om­sla­get. De här bil­der­na sat­te en käns­la. Var­för tror du att mu­si­ken blev per­son­ligt och pri­vat?

– Jag vet in­te. Jag vill som sagt job­ba fort och då ba­ra ösa ur mig det som kom­mer na­tur­ligt, ibland känns det som att lå­tar­na kom­mer av sig själv. Och många av de här tex­ter­na har ba­ra dykt upp, det är ing­et som jag har sut­tit och tänkt ut ut­an det ba­ra tril­lar på. Ibland känns det som att det har ta­git 58 år för dem att kom­ma fram.

DUB­BELT UPP. Per Gess­le släp­per två nya al­bum i år. Det förs­ta, En vac­ker natt,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.