Tv-se­ri­er ho­tas av an­nal­kan­de strejk

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Mer än 96 pro­cent av de rös­tan­de med­lem­mar­na i Hol­ly­woods ma­nus­för­fat­ta­res fack­för­bund, Wri­ters guild of Ame­ri­ca (WGA) har rös­tat ja till att gå ut i strejk, skri­ver Va­ri­e­ty.

För­hand­ling­ar­na mel­lan WGA och film- och tv-bran­schens fö­re­trä­da­re i Al­li­an­ce of mo­tion pictu­re and te­le­vi­sion pro­du­cers (AMPTP) åter­upp­tas i dag. Nu har par­ter­na fram till den 1 maj på sig att nå en över­ens­kom­mel­se.

Det är fram­för allt tv-ma­nus­för­fat­tar­na som är miss­nöj­da med lön, pen­sions­ut­be­tal­ning­ar och sjuk­vårds­för­må­ner i ett nytt av­tal. Än så länge finns ett gap på mot­sva­ran­de tre mil­jar­der svens­ka kro­nor mel­lan bu­den.

Se­nast Hol­ly­woods för­fat­ta­re togs ut i strejk var 2007. Då va­ra­de kon­flik­ten i 100 da­gar och fle­ra tv-se­ri­er och pro­gram fick gö­ra up­pe­håll. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.