Ro­bin­son till­ba­ka i TV4

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Do­kuså­por­nas do­kuså­pa gör svensk come­back. TV4 med­de­lar att man pla­ne­rar för en ny sä­song av Ro­bin­son.

”Ro­bin­son är ett av värl­dens störs­ta tv-for­mat, med he­la 37 sä­song­er i USA är det oer­hört spän­nan­de att fort­sät­ta för­val­ta men ock­så ut­veck­la den­na po­pu­lä­ra tit­tar­suc­cé i en ny spän­nan­de sä­song”, sä­ger Tv4-grup­pens ka­nal­chef Fred­rik Are­falk i ett press­med­de­lan­de.

Den nya sä­song­en kom­mer att spe­las in på Fi­ji un­der au­gusti och sep­tem­ber. Ex­akt när av­snit­ten kom­mer att sän­das är oklart, det är in­te hel­ler känt vem som ska va­ra pro­gram­le­da­re. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.