Löp­ning­en räd­da­de Fred­riks liv

I hel­gen var det fy­ra vec­kor kvar till Gö­te­borgsvar­vet – och hög tid att top­pa for­men om du ska springa. En som är i sitt livs form är Fred­rik Lie. För tre år se­dan kom han ut ur fäng­el­set, ut­an bo­stad, peng­ar el­ler vän­ner. Nu har han kom­mit ur sitt missb

Hallands Nyheter - - Puls - MAG­NUS CARLSSON 031-62 40 00 puls@gp.se

Fred­rik Lie var 20 år när han förs­ta gång­en kom i kon­takt med dro­ger.

Ef­ter gym­na­si­et vil­le han upp­täc­ka värl­den, så han åk­te till USA, där han tes­ta­de allt från ma­riju­a­na till ecsta­sy och ko­ka­in. Ef­ter det fort­sat­te det ba­ra, och i kom­bi­na­tion med al­ko­hol ut­veck­la­des det he­la till ett miss­bruk.

Så små­ning­om bör­ja­de Fred­rik dock få ord­ning på li­vet. Men han måd­de än­då in­te bra.

– 2011 ha­de jag va­rit nyk­ter i ett halv­år och kom­mit till en punkt i li­vet där jag ha­de er­öv­rat det mesta, sä­ger Fred­rik. Jag ha­de jobb, flick­vän, lä­gen­het och peng­ar, men jag var än­då in­te lyck­lig. Li­vet fun­ka­de helt en­kelt in­te.

FRED­RIK ÅK­TE TILL Thai­land i ett för­sök att hit­ta rätt rikt­ning i sitt liv. Där drack han en drink och snart ha­de han mis­sat pla­net hem. När han väl kom till Sve­ri­ge igen bör­ja­de han an­vän­da tunga dro­ger.

– Har man väl satt igång går det snabbt. De som säl­jer dro­ger är väl­digt no­ga med att du ska va­ra väl­för­sedd he­la ti­den. Och sam­ti­digt som miss­bru­ket blir vär­re gör man allt man kan för att döl­ja det för al­la. Det är en fruk­tans­värd si­tu­a­tion.

Miss­bru­ket es­ka­le­ra­de och det bör­ja­de gå ut­för för Fred­rik. Han för­lo­ra­de flick­vän­nen, job­bet, lä­gen­he­ten och peng­ar­na. Snart bod­de han på ga­tan.

– Jag ha­de ing­en kon­takt med män­ni­skor, jag gick runt som ett spö­ke på nät­ter­na och fat­ta­de ingen­ting. Jag var hög kon­stant.

Till slut hann rätt­vi­san ikapp Fred­rik, som döm­des för nar­ko­ti­kabrott och be­drä­ge­ri­er.

– I det lä­get var jag så pass ska­dad att jag in­te ens för­stod vad som hände, sä­ger han. Jag måd­de så då­ligt. He­la fäng­el­se­vis­tel­sen var ett lång­samt, mörkt upp­vak­nan­de.

EF­TER ATT HA sut­tit fängs­lad tio må­na­der fick Fred­rik två må­na­ders re­ha­bi­li­te­ring, in­nan han till slut blev en helt fri man hös­ten 2014. Fred­rik kom ut ut­an jobb och ut­an nå­gon­stans att bo, men har se­dan dess fått stöd i sitt miss­bruk och i dag har han fått li­vet i rätt rikt­ning igen. Han har ett bo­en­de, ar­be­tar som ci­vilin­gen­jör och le­ver nyk­ter.

– Det har va­rit en la­by­rint, och det har verk­li­gen in­te va­rit lätt att hit­ta ett sätt att le­va som fun­ge­rar. Men mitt liv har bli­vit fan­tas­tiskt, jag har hit­tat en me­ning. Jag har för­stått att man kan le­va ut­an al­ko­hol och dro­ger, det trod­de jag in­te. I dag mår jag bra, bå­de själs­ligt, psy­kiskt och fy­siskt, sä­ger Fred­rik, och fort­sät­ter:

– Det är vik­tigt att få bukt med det själs­li­ga. Är man al­ko­ho­list el­ler nar­ko­man be­hö­ver man för­stå att pro­ble­met är stör­re än själ­va be­gä­ret. Of­ta är det in­re pro­blem, att man är miss­nöjd över nå­got.

EN AN­NAN VIK­TIG fak­tor som gör att Fred­rik Lie i dag mår bra är att han upp­täckt vik­ten av fy­sisk trä­ning.

– Det bör­ja­de med att jag läs­te en av­hand­ling på in­ter­net, som hand­la­de om oli­ka fak­to­rer som på­ver­kar men­tal stress. Jag för­stod då att trä­ning är bra för den men­ta­la häl­san, och att re­gel­bun­den trä­ning un­der lång tid är det som har störst ef­fekt.

Fred­rik bör­ja­de springa, till en bör­jan var kon­di­tio­nen usel och de förs­ta pas­sen var fruk­tans­vär­da. I dag kan han springa två mil i ett svep och han för­sö­ker att springa minst tre gång­er i vec­kan.

– Trä­ning­en har bli­vit ett sätt för mig att kic­ka på li­vet. Up­pen­bar­li­gen ver­kar jag ha ett be­hov av kic­kar i mitt liv, men nu tyc­ker jag att det in­te finns nå­got bätt­re än att stic­ka ut med någ­ra po­la­re och springa en tuff run­da på lun­chen, el­ler att ta en run­da runt stan en lör­dags­ef­ter­mid­dag.

NÄS­TA MÅL I den 41-åri­ge stock­hol­ma­rens liv sta­vas Gö­te­borgsvar­vet. Det är förs­ta gång­en han ska springa lop­pet, men han ska gö­ra det på ett sätt som stic­ker ut. Han ska näm­li­gen springa lop­pet i så kal­la­de fop­pa­toff­lor.

– Det ska bli spän­nan­de. Det var nå­gon som sa att det in­te skul­le gå, att det var en dum idé. Och det gick jag igång på. Jag vill vi­sa att all­ting är möj­ligt, att det finns en lös­ning på pro­ble­men, och för­hopp­nings­vis kan jag in­spi­re­ra nå­gon till att ut­ma­na sig själ­va. Jag kom­mer ald­rig kun­na vin­na ett lopp, men kanske kan jag be­vi­sa att man kan ta sig väl­digt långt om man ba­ra vill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.