Så gör du för att top­pa for­men de sista vec­kor­na

Hallands Nyheter - - Puls - MAG­NUS CARLSSON 031-62 40 00 puls@gp.se

”Det går fort­fa­ran­de att på­ver­ka myc­ket med en må­nad kvar” ALEX­AN­DER NILS­SON Ung­domsträ­na­re i Möln­dals AIK

Med mind­re än fy­ra vec­kor kvar till lop­pet bör du ha gjort din grund­trä­ning in­för Gö­te­borgsvar­vet. Men det finns fort­fa­ran­de någ­ra sa­ker att tän­ka på för att maxa ditt ra­ce.

Med en må­nad kvar till halv­ma­ran kan käns­lor­na va­ri­e­ra. An­ting­en är du i ditt livs form, el­ler så kän­ner du en allt mer på­tag­lig pa­nik.

– Har du in­te trä­nat alls så här långt är det kanske in­te så bra, men det går fort­fa­ran­de att på­ver­ka myc­ket med en må­nad kvar, sä­ger Alex­an­der Nils­son, själv fram­stå­en­de lö­pa­re men ock­så löp­trä­na­re för ung­do­mar i Möln­dals AIK.

– Det man ska tän­ka på nu är att för­sö­ka få upp far­ten mer och mer ju när­ma­re lop­pet man kom­mer. Till en bör­jan kan man trä­na myc­ket i sin till­tänk­ta täv­lings­fart, för att se­dan skru­va upp far­ten än­nu mer så att täv­lings­far­ten för­hopp­nings­vis känns be­kväm när det är dags.

Rent te­o­re­tiskt är grund­prin­ci­pen för form­topp­ning gans­ka en­kel. Det byg­ger på att du un­der en pe­ri­od trä­nar rik­tigt hårt, vil­ket gör att krop­pen blir trött och ned­bru­ten. Där­ef­ter föl­jer du upp med en pe­ri­od med mind­re trä­ning – och då sva­rar krop­pen för­hopp­nings­vis med att kom­ma till­ba­ka och då va­ra star­ka­re än ti­di­ga­re. Ex­akt hur de oli­ka pe­ri­o­der­na ska se ut för bäs­ta re­sul­tat är in­di­vi­du­ellt, men det finns någ­ra rikt­lin­jer att föl­ja, me­nar Alex­an­der Nils­son:

– Ska man gö­ra en klas­sisk form­topp just nu skul­le jag re­kom­men­de­ra att man först kör två vec­kors hård trä­ning, där man kör li­te över det nor­ma­la, så att man blir li­te ex­tra sli­ten. Den tred­je vec­kan kan man se­dan gå ner till un­ge­fär 80 pro­cent av sin van­li­ga vec­ko­dos löp­ning, och se­dan till 60 pro­cent på täv­lings­vec­kan.

Alex­an­der Nils­son re­kom­men­de­rar att man kör sitt sista rik­tigt hår­da trä­nings­pass tio da­gar in­nan lop­pet. Där­ef­ter gäl­ler det ba­ra att hål­la igång krop­pen ut­an att gö­ra den trött och sli­ten.

– Sista da­gar­na hand­lar mest om att få krop­pen att kän­nas bra när det är dags för start. Och of­ta är det bra att jog­ga li­te un­der vec­kan, samt läg­ga in någ­ra far­tök­ning­ar. Det är säl­lan nå­gon bra idé att vi­la för myc­ket.

Bild: PER WAHLBERG

FORMTOPPAD. Men li­vet har in­te all­tid va­rit en dans på ro­sor för 41-åri­ge Fred­rik Lie. Han har ett för­flu­tet som miss­bru­ka­re och kri­mi­nell. Löp­trä­ning­en har hjälpt ho­nom att få ord­ning på sitt liv. Nu är han re­do att springa Gö­te­borgsvar­vet – i fop­pa­toff­lor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.