Fak­ta:

Gö­te­borgsvar­vet – så snabbt spring­er eli­ten

Hallands Nyheter - - Puls -

* För de all­ra fles­ta van­li­ga mo­tio­nä­rer­na är det full­kom­ligt his­nan­de att tän­ka på hur snabba de främs­ta lö­par­na egent­li­gen är. * För­ra årets seg­ra­re, Ri­chard Mengich, av­ver­ka­de de 21 kilo­met­rar­na på 59 mi­nu­ter och 35 se­kun­der, vil­ket gjor­de att han slog ban­re­kord med näs­tan en mi­nut. * En halv­ma­ra på 59.35 ger en me­del­has­tig­het på svind­lan­de 21,3 kilo­me­ter i tim­men, vil­ket in­ne­bär att du får tram­pa på rätt bra för att hänga med Mengich på en van­lig stads­cy­kel. I den far­ten tar en mil 28 mi­nu­ter och 10 se­kun­der, och en kilo­me­ter tar in­te mer än 2 mi­nu­ter och 49 se­kun­der. * För att få en upp­fatt­ning om hur snabbt det fak­tiskt är kan du tes­ta att ta dig till en fri­id­rotts­ba­na och springa ett varv på 68 se­kun­der. Det kom­mer för­mod­li­gen va­ra svårt, men har du en rik­tigt bra dag kla­rar du kanske ett varv i den far­ten – me­dan Mengich spring­er 53 så­da­na varv i rad. Och dess­utom på ku­pe­rad och vind­käns­lig ba­na. En svårsla­gen be­drift!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.