Kla­ra­de ut­ma­ning­en.

Pam Fred­man slutar i vår på den tjänst som ti­di­ga­re stats­mi­nis­tern Ing­var Carlsson var­na­de hen­ne för.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se

När hon i vår slutar sin tjänst har hon va­rit rek­tor på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet i el­va år. Ett upp­drag som hon först till­de­la­des av då­va­ran­de re­ge­ring­en och som se­dan för­läng­des först i tre och se­dan yt­ter­li­ga­re i två år.

– Visst har jag en del se­pa­ra­tions­ång­est. Det är in­te helt lätt att läm­na men jag är 67 år och får in­te va­ra kvar, sä­ger hon.

SAM­TI­DIGT VER­KAR Pam Fred­man gans­ka nöjd över att nu sum­me­ra sin tid som rek­tor.

– Jag tror att man mog­nar in i det. Jag har ju ve­tat ett tag att jag ska slu­ta och har kun­nat för­be­re­da mig för det.

Det är in­te hel­ler så att hon ser fram mot en stil­la­sit­tan­de pen­sio­närs­till­va­ro även om hon gär­na vill kun­na äg­na sig mer åt sitt in­tres­se, träd­gårds­ar­be­te.

HON HAR BLI­VIT ut­nämnd till pre­si­dent för In­ter­na­tio­nal As­so­ci­a­tion of Uni­ver­si­ti­es, IAU, ett nät­verk knu­tet till Une­sco för uni­ver­si­tet över he­la värl­den.

– IAU har fo­kus på Agen­da 2030 som hand­lar om de glo­ba­la må­len för håll­bar ut­veck­ling.

Pam Fred­man tyc­ker själv att hon är en rak och är­lig chef och att det un­der hen­nes tid har va­rit en öp­pen at­mo­sfär på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Det be­ty­der in­te att det un­der hen­nes sty­re va­rit fritt från kon­flik­ter. 2011 stor­ma­de det kring Pam Fred­man i ett ären­de som gäll­de en pro­fes­sor an­ställd på Sahl­grens­ka aka­de­min som ut­red­des för miss­tänkt forsk­nings­fusk.

En an­nan pro­fes­sor i Gö­te­borg kräv­de Pam Fred­mans av­gång på grund av hur hon skött ären­det. Men Pam Fred­man me­nar att an­sva­ret låg hos Ve­ten­skaps­rå­det. Hon fram­hål­ler ock­så att den rap­port från Ve­ten­skaps­rå­det som låg till grund för hen­nes eget age­ran­de se­na­re drogs till­ba­ka.

– Det fanns vis­sa som tyck­te att jag skul­le för­sva­ra den an­kla­ga­de per­so­nen men jag tyc­ker fort­fa­ran­de att jag gjor­de for­mellt rätt.

Hon sä­ger att hon är tå­lig i en kris och att en av hen­nes styr­kor är att hon so­ver gott om nät­ter­na.

Un­der åren som rek­tor för GU har hon ar­be­tat många tim­mar i vec­kan och hon har gjort av­kall på en del um­gänge. Det tän­ker Pam Fred­man ta igen nu.

– Jag har va­rit no­ga med att in­te um­gås pri­vat med män­ni­skor som jag har va­rit chef över, sä­ger hon.

UPP­DRA­GET SOM REK­TOR har ock­så hand­lat om att skaf­fa fram peng­ar till forsk­ning.

– Det är ett stort di­lem­ma att man stry­per peng­ar till sam­hälls­kun­skap och hu­ma­nio­ra till för­mån för forsk­ning in­om tek­no­lo­gi.

Hon för­kla­rar det så en­kelt som att det hand­lar om eko­no­mi. Kon­kur­ren­sen om forsk­nings­bi­drag, in­te minst från EU, har hård­nat och på­ver­kar he­la verk­sam­he­ten.

– Det hand­lar om allt stör­re be­lopp men ock­så att bi­dra­gen i allt hög­re grad är styr­da.

EN HJÄRTEFRÅGA FÖR Pam Fred­man har va­rit att sam­la oli­ka di­sci­pli­ner. Hon har dri­vit frå­gan om att för­läg­ga uni­ver­si­tets oli­ka hu­ma­nis­tis­ka och konst­när­li­ga fa­kul­te­ter på ett och sam­ma stäl­le kring Hu­ma­nis­ten och Näck­ros­dam­men

i Gö­te­borg. Ett om­tvis­tat pro­jekt som kri­ti­ker­na me­nar skul­le änd­ra för­stö­ra om­rå­det och att kul­tur­vär­den skul­le gå för­lo­ra­de. Pro­jekt Näck­ro­sen har va­rit om­tvis­tat men Pam Fred­man tyc­ker att de bo­en­de i när­he­ten och and­ra som har kri­ti­se­rat för­sla­get nu bor­de kän­na sig nöj­da.

– Vi har haft jät­te­många mö­ten med de bo­en­de. De har fått stort in­spel i frå­gan, sä­ger hon.

– Vi har haft jät­te­många mö­ten med de bo­en­de. De har fått stort in­spel i frå­gan, sä­ger hon.

PÅ FRÅ­GAN VAD hon är mind­re nöjd med så sva­rar hon att vis­sa de­lar av den sto­ra om­or­ga­ni­sa­tion som uni­ver­si­te­tet ge­nom­gått kun­de ha gjorts an­norlun­da.

– Det kanske ha­de gått smi­di­ga­re om vi ha­de ta­git li­te mer tid på oss. Sam­ti­digt är det ju så att för­änd­ring­ar in­te är hugg­na i sten och det är vik­tigt att va­ra öp­pen för ju­ste­ring­ar, sä­ger Pam Fred­man.

SOMMARJOBB. När Pam Fred­man var ung som­mar­job­ba­de hon på Kall­bad­hu­set. ”Det var ett per­fekt fe­ri­e­jobb. Jag sål­de bil­jet­ter, kaf­fe och våff­lor”.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.