Or­det är fritt.

Det är in­te ba­ra da­ta­spel som kan byg­ga på en hemsk verk­lig­het. Vis­sa sporter och bräd­spel har bru­ta­la bak­grun­der.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

på ”Var­för spe­la det som hän­der i verk­lig­he­ten?” (24/4).

DATORSPEL. I Kal­les in­sän­da­re kan vi lä­sa att om hur sjukt det är med datorspel el­ler som han kal­lar det ”ter­ro­rist­mör­darsport” och hur hemskt det vo­re om det blev en Os-gren ef­tersom det ”in­te är nå­gon rik­tig sport”. Datorspel är det den se­nas­te att skyl­la allt ont på, in­nan dess var det Vhs-band och den hems­ka rock­mu­si­ken som skul­le för­stö­ra oss.

OM VI FÖR en stund läm­nar den upp­het­sa­de stäm­ning­en och istäl­let ser till vad forsk­ning­en vi­sar, så blir bil­den en an­nan. Det syns ing­en kor­re­la­tion mel­lan vålds­brott och våld­sam­ma datorspel, sna­ra­re ser man det mot­sat­ta Om vi går vi­da­re och tit­tar på sport i all­män­het, så är den in­te så fred­lig som Kal­le ver­kar tro. Skid­skyt­te är ett bra ex­em­pel som från bör­jan var mi­li­tär täv­lings­form där du ska ta dig till fi­en­den och skju­ta ner dem, i fäkt­ning­en ska du stic­ka ner din mot­stån­da­re, i box­ning ska du i prin­cip slå din mot­stån­da­re med­vets­lös.

VÄL­DIGT MÅNGA SPORTER har sin grund i våld­sam­he­ter men är an­pas­sa­de för för­sö­ka för­hind­ra ska­da. Al­la som äg­nat sig åt golf, sim­hopp, mo­torsport, gym­nas­tik, rid­ning, bil­jard, seg­ling, m fl har vid fått hö­ra att det ”in­te är nå­gon rik­tig sport”. En­ligt in­ter­na­tio­nel­la Spor­tac­cord som se­dan 1921 för­sökt be­na ut frå­gan om vad som är sport, så är e-sport de­fi­ni­tivt en sport, det krävs bå­de in­tel­li­gens och blixt­snabb re­ak­tions­för­må­ga. Dä­re­mot är det in­te sagt att det är en id­rott, att jog­ga är id­rott men in­te en sport, e-sport är sport men in­te en id­rott.

Bör e-sport då va­ra med i OS?

Det finns många and­ra Os-gre­nar som in­te kom­mer i när­he­ten av espor­tens po­pu­la­ri­tet, i år räk­nar man med att runt 385 mil­jo­ner män­ni­skor kom­mer tit­ta på e-sport.

Os-ar­ran­gö­rer­na för­sö­ker få med så sto­ra sporter som möj­ligt för att få så många tit­ta­re som möj­ligt, själv­klart kom­mer de sneg­la på e-sport.

I Sve­ri­ge har vi många duk­ti­ga e-sport­spe­la­re i ab­so­lut världs­klass, själv­klart ska de få chan­sen att ta Os-guld för Sve­ri­ge!

Björn

Bild: JOHN LOCHER/TT

OS-HOPP? Svens­ka e-sport­la­get, Nin­jas in py­ja­mas, vid täv­ling­en Dream­hack i Las Ve­gas i feb­ru­a­ri 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.