BRIDGE

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs -

Ef­ter Nords san­göpp­ning frå­gar Syd ef­ter hög­färg. Nord för­ne­kar fyr­korts hög­färg, var­ef­ter Syd be­rät­tar om fem­korts spa­der och ut­gångs­styr­ka. Med tre­korts spa­der­stöd hö­jer Nord spa­dern.

Skul­le Nord ha dub­belspa­der bju­der han 3 sang på tred­je bud­var­vet.

Ni vin­ner hjär­te­ress och drar två ron­der trumf. Hur vill ni fort­sät­ta för att kla­ra upp­gif­ten mot al­la sit­sar, när Öst sa­kar på and­ra ron­den trumf?

Fort­sätt ut­trumf­ning­en och spe­la se­dan ru­ter till ess. Fort­sätt se­dan med ru­ter­dam från trä­kar­len! med TOM­MY GULLBERG att stjä­la, ef­tersom ru­tern då är bloc­ke­rad. Sa­ka istäl­let klö­ver och en and­ra klö­ver, när Väst fort­sät­ter med hjär­ter.

En fjär­de rond hjär­ter mås­te Syd emel­ler­tid stjä­la.

Var det så att bor­det på­pass­ligt fick sa­ka hjär­ter på fjär­de trum­fen, kan man nu sa­ka ru­ter­knekt från bor­det och in­kas­se­ra två ru­ter­stick på han­den för hem­gång.

Val­de man att sa­ka ru­ter från bor­det, släp­per Öst and­ra ru­tern för bet.

För­sö­ker man mas­ka i ru­ter, ser ru­ter­vän­da till att Väst stjäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.