Iskallt hus ger nya jobb och till­växt

EXPANSION: Un­der rå­dan­de brist på frys­hus­plat­ser i söd­ra Sve­ri­ge byg­ger Woh­lins Frys­hus en ny gi­gan­tisk frys för 60 mil­jo­ner kro­nor. Sia-glass är en av hy­res­gäs­ter­na.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - VIKTORIA AN­DERS­SON 010-471 50 10 viktoria.an­ders­son@hn.se

Sia-glass kom­mer kun­na för­va­ra upp till 8,5 mil­jo­ner glasspa­ket i ett nytt frys­hus. – Det är brist på frys­plat­ser i Sve­ri­ge, spe­ci­ellt i söd­ra de­len, för­kla­rar Rolf Frid.

Byg­get till det nya frys­hu­set drog igång den förs­ta ja­nu­a­ri i år och be­räk­nas stå klar i no­vem­ber.

Pro­jek­tet be­döms kos­ta drygt 60 mil­jo­ner kro­nor för Woh­lins Frys­hus AB och Sia-glass blir hy­res­gäs­ter till den gi­gan­tis­ka fry­sen.

–Frys­hu­set ska lig­ga nä­ra Si­a­glass ef­tersom de är vår störs­ta kund och även de­lä­ga­re i vårt bo­lag. Trans­port­mäs­sigt och mil­jö­mäs­sigt är det bäst lä­ge, sä­ger vd:n för Woh­lins Frys­hus AB, To­mas Woh­lin.

WOH­LINS FRYS­HUS AB äger för till­fäl­let ett frys­hus i Halm­stad och det nya frys­hu­set i Slö­inge ger en expansion på 50 pro­cent. And­ra be­fint­li­ga kun­der är Guld­få­geln och Hal­lands Frukt­in­du­stri.

DEN FÖRS­TA JU­LI flyt­tar dess­utom Net­to in till frys­hu­set i Halm­stad.

–Vå­ra be­fint­li­ga kun­der in­går i vår ex­pan­sions­plan. Frys­hu­set i Slö­inge kom­mer att ha plats för nå­got mer fö­re­tag än Sia-glass, men vil­ket det blir vet vi in­te än, sä­ger To­mas Woh­lin.

UT­VECK­LING­EN IN­NE­BÄR ATT det blir ett stör­re be­hov av per­so­nal och To­mas Woh­lin räk­nar med tio till tolv an­ställ­ning­ar för truck och plock i Slö­inges frys­hus.

Även Sia-glass ser möj­lig­he­ten till expansion:

– Det­ta möj­lig­gör till­växt. Si­a­glass har växt med cir­ka 15 pro­cent per år de se­nas­te åren, be­rät­tar vd:n för Sia-glass, Rolf Frid.

I DAG LAGRAR fö­re­ta­get sin glass i Gö­te­borg, Halm­stad, Ska­ra och Kristi­an­stad.

– Nu kan vi in­te lag­ra mer ef­tersom det in­te finns nå­gon plats. Det är stor brist på frys­hus­plat­ser i Sve­ri­ge, spe­ci­ellt här i den söd­ra de­len.

DET NYA FRYS­HU­SET i Slö­inge kom­mer kun­na ta emot 50 000 pal­lar glass per år, som slip­per frak­tas ner till Halm­stad.

För att byg­get ska få en sta­dig grund har 6 000 ku­bik­me­ter ma­te­ri­al flyt­tats, allt från matjord, sand­mas­sor och le­ra. En damm hål­ler på att grä­vas fram som ska un­der­lät­ta när det reg­nar.

– Tan­ken är att dam­men ska fun­ge­ra som en bi­o­lo­gisk re­ning, sä­ger Rolf Frid.

Sia-glass gam­la frys­hus i Slö­inge ska byg­gas om till en ny pro­duk­tions­hall år 2018. Uppskatt­nings­vis är den nya pro­duk­tions­hal­len klar för an­vänd­ning år 2019.

– VI HAR cir­ka 300 be­sö­ka­re per dag och kom­mer byg­ga om till en stör­re bu­tik, med mer plat­ser på ute­ser­ve­ring­en och en lek­plats. Par­ke­ring­en ska bli stör­re och läng­re fram i ti­den ska vi byg­ga om vä­gen, så att tra­fi­ken kom­mer in från mo­tor­vä­gen. På så vis slip­per bo­en­de i om­rå­det tra­fi­ken, för­kla­rar Rolf Frid.

”Det­ta möj­lig­gör till­växt. Sia-glass har växt med cir­ka 15 pro­cent per år de se­nas­te åren”

ROLF FRID vd för Sia-glass

SÅ BLIR DET. Så­här ska det se ut när allt är klart. FRAMTIDSPLANER. I sam­band med ex­pan­sio­nen kom­mer Sia-glass få en stör­re bu­tik med stör­re ute­ser­ve­ring och en lek­plats. Det finns ock­så pla­ner på att byg­ga om vä­gen så att tra­fi­ken in­te på­ver­kar bo­en­de i Slö­inge.

Bild: VIKTORIA AN­DERS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.