Fo­kus på per­so­nal i blått

SKUGGBUDGET. Cen­tern pri­o­ri­te­rar för att mins­ka den oro som sår split. En klok stra­te­gi, ba­ra peng­ar­na räc­ker.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 27/4. Att dok­torn el­ler po­li­sen kan kom­ma när nö­den känns som störst är grun­den för trygg­het. Det är ock­så kring des­sa grund­funk­tio­ners nå­bar­het det rå­der viss osä­ker­het, in­te minst i gles­bygd. Så att Cen­tern, i sin skuggbudget, väl­jer att sät­ta pa­ti­en­ter och brottsof­fer i cent­rum är bå­de lo­giskt och smart.

ATT SVE­RI­GE SKALL ta kraft­tag mot att be­käm­pa så­väl ter­ror som den allt mer avan­ce­ra­de grova brotts­lig­he­ten är gi­vet. Men det är just kanske käns­lan av att allt mer re­sur­ser går till så­da­na högsta­tusin­sat­ser sna­ra­re än till att lö­sa var­dags­brott som gör att vis­sa med­bor­ga­re upp­le­ver sig ha bli­vit läm­na­de i stic­ket. Bil­der sprids i so­ci­a­la me­di­er om hur män­ni­skor som i prin­cip själ­va fång­at in­brotts­tju­ven, åt­minsto­ne på bild, än­då in­te får se brot­tet upp­kla­rat. Det bi­drar till att ska­da för­tro­en­det för rätts­vä­sen­det.

PO­LI­SEN ÄR DEN främs­ta pri­o­ri­te­ring­en i Cen­terns vår­bud­get skri­ver bland and­ra, An­nie Lööf i en de­battar­ti­kel i Svens­ka Dag­bla­det. Cen­tern är för­vis­so in­te en­samt om att vil­ja sat­sa på po­li­sen, vil­ket par­ti vill in­te det i dag? Men skä­len är ju smärt­samt up­pen­ba­ra.

har kan­tats av sam­ma pro­blem som den en gång så upp­haus­sa­de – och i sto­ra de­lar klokt tänk­ta -–när­po­lis­re­for­men. I bå­da fal­len har brist på re­sur­ser bi­dra­git till de pro­blem vi nu ser. Skall en stör­re om­or­ga­ni­se­ring fun­ge­ra mås­te man in­se att de kos­tar och mö­ta be­ho­ven på ett ade­kvat sätt. Där­med in­te sagt att de pro­blem po­li­ser i Hal­land upp­levt med an­led­ning av cent­ra­li­se­ring av viss verk­sam­het kan av­hjäl­pas med mer peng­ar.

VÅRDEN ÄR EN an­nan väl­jar­o­ri­en­te­rad frå­ga som Cen­tern fång­ar upp. Till­gäng­lig­he­ten mås­te för­bätt­ras på många håll. Att vis­sa vård­cen­tra­ler lan­det runt har svårt att loc­ka fast per­so­nal är ett pro­blem som bå­de bi­drar till sjuk­dom och hål i re­gi­o­ner­nas plån­böc­ker. Att mö­ta upp med sta­fett­lä­ka­re är dyrt och de har in­te den pa­ti­ent­nä­ra kon­takt som of­ta be­hövs för att be­hand­la in­te minst äld­re pa­ti­en­ter.

Om möj­lig­he­ten att eta­ble­ra mind­re vård­cen­tra­ler kan lö­sa pro­ble­met, vil­ket Cen­tern fö­re­slår, åter­står att se. Osä­ker­he­ten, på grund av re­ge­ring­ens pla­ner på vinst­be­gräns­ning­ar, läg­ger häm­sko på ut­veck­ling­en. Vem vå­gar sat­sa om ris­ken är på­tag­lig för att sta­ten snart tar le­ve­brö­det ifrån en?

CENTERPARTIET FÖ­RE­SLÅR OCK­SÅ att det skall bli möj­ligt att lis­ta sig hos en lä­ka­re, in­te ba­ra en vård­cen­tral. Det loc­kar sä­kert vis­sa pa­ti­en­ter och gyn­nar för­stås kon­ti­nu­i­te­ten. Fas­ta läkar­kon­tak­ter är ex­tra vik­tigt för det älds­ta och sju­kas­te pa­ti­en­ter­na. Sam­ti­digt finns viss risk för att lä­kar­list­ning kan på­ver­ka till­gäng­lig­he­ten på fel sätt. Re­dan i dag har po­pu­lä­ra vård­cen­tra­ler i Hal­land svårt att här­bär­ge­ra till­ström­ning­en av pa­ti­en­ter – vad hän­der om vis­sa lä­ka­re får ryk­te om sig som su­per­dok­to­rer?

No­tan för mer vård och säk­ra­re ga­tor får hel­ler in­te un­derskat­tas. Centerpartiet för­säk­rar att för­sla­gen i den­na vår­mo­tion är fullt fi­nan­si­e­ra­de. Men skall bud­ge­ten gå ihop krävs för­stås att sats­ning­ar­na på fler jobb och ökat fö­re­ta­gan­de slår väl ut. Cen­tern har gott om förslag, men att lyc­kas få in dem som i dag står längst från ar­bets­mark­na­den är en ut­ma­ning som krä­ver upp­kav­la­de är­mar.

Bild: THO­MAS JOHANSSON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.