PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Pro­ble­met är in­te att re­ge­ring­en av tak­tis­ka skäl väl­jer att rös­ta in Sau­dia­ra­bi­en i ett il­la fun­ge­ran­de Fn-or­gan. Pro­ble­met är att de mör­kar istäl­let för att öp­pet mo­ti­ve­ra si­na val för väl­jar­na. Gäl­ler den fe­mi­nis­tis­ka ut­ri­kes­po­li­ti­ken fort­fa­ran­de? El­ler pri­o­ri­te­rar de någon­ting an­nat hög­re?

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* El­ler vå­gar in­te re­ge­ring­en ta strid för kvin­nors fri­het ute i den vi­da värl­den? För vem tror på ful­las­te all­var att Sau­dia­ra­bi­en skul­le vil­ja främ­ja kvin­nors rät­tig­he­ter när sau­dis­ka kvin­nor är för­tryck­ta och dis­kri­mi­ne­ra­de på hem­ma­plan?

Ge­f­le Dag­blad (lib)

* Nu blev det ingen­ting av det­ta ut­an istäl­let tom­ma hän­vis­ning­ar till pro­to­koll och by­rå­kra­ti. En feg­het som för all­tid kom­mer att för­knip­pas med ”den fe­mi­nis­tis­ka ut­ri­kes­po­li­ti­ken”.

Ne­ri­kes Al­le­han­da (lib)

* I skri­van­de stund väg­rar den fe­mi­nis­tis­ka svens­ka re­ge­ring­en alltjämt att be­rät­ta hur man rös­ta­de. Frå­gan är hur man skall stäl­la si­na för­vänt­ning­ar i det fal­let.

Små­lands­pos­ten (M)

* I FN kan sam­vets­lö­sa re­gi­mer spe­la ut kon­struk­ti­va kraf­ter mot varand­ra för att se­dan so­la sig i glan­sen av glo­balt he­der­vär­da mål och vär­de­ring­ar. Och det på are­nor för jäm­ställd­het och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, där des­sa dik­ta­tu­rer för­tjä­nar att fö­re­vi­sas som av­skräc­kan­de ex­em­pel.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

* Ex­pres­sen (lib)

* Vi mås­te ar­be­ta för att åter­upp­rät­ta hu­ma­nis­men. Vi mås­te krä­va av re­ge­ring­en att po­li­ti­ken att splitt­ra fa­mil­jer upp­hör och att till­fäl­li­ga up­pe­hålls­till­stånd om­vand­las till per­ma­nen­ta. Vi står in­te ut!

Norr­tel­je Tid­ning (C)

MP lå­ter på­ski­na att det är de tuf­fa­re reg­ler­na för up­pe­hålls­till­stånd som är det sto­ra hind­ret för bätt­re in­teg­ra­tion. Men om det vo­re sant bor­de ju in­teg­ra­tio­nen ha fun­ge­rat ut­märkt då per­ma­nen­ta up­pe­hålls­till­stånd var hu­vud­re­geln. Och det gjor­de den ju som be­kant in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.