Har C i Fal­ken­berg någ­ra grund­vär­de­ring­ar kvar?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Fakta och kun­skap bakom be­slut om mc-ra­ce” (25/4).

FAL­KEN­BERG. Ef­ter att jag gick ut med att vi so­ci­al­de­mo­kra­ter in­te vill till­lå­ta en mo­tor­cy­kel­täv­ling med 500 täv­lan­de på Skrea strand har kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Per Johansson (C) i fle­ra sam­man­hang häv­dat att vi ta­git ställ­ning ut­an un­der­lag och ba­se­rat vår åsikt på all­mänt tyc­kan­de. Det­ta stäm­mer in­te och är ren smuts­kast­ning rik­tad mot mig per­son­li­gen med il­la dol­da po­li­tis­ka syf­ten.

Till full­mäk­ti­ge­grup­pens mö­te ha­de vi till­gång till miljö- och häl­so­skydds­för­valt­ning­ens ytt­ran­de och Läns­sty­rel­sens ytt­ran­de ut­i­från mil­jö­bal­ken. Miljö- och häl­sa anger i sitt ytt­ran­de bland an­nat att de ser ris­ker för för­änd­rad ero­sion, för in­ten­siv an­vänd­ning av klit­ter­na och ol­jeläc­kage. Läns­sty­rel­sen läg­ger till att Kvick­sands­bäc­ken mås­te be­hand­las med för­sik­tig­het när 500 mo­tor­cyklar ska kor­sa den. Ut­i­från för­sik­tig­hets­prin­ci­pen var det där­för själv­klart för oss att in­te vil­ja tillå­ta det­ta på en av väst­kus­tens fi­nas­te sand­strän­der som dess­utom är kom­mu­nin­vå­nar­nas egen­dom. Sig­nal­vär­det mot in­vå­na­re och tu­ris­ter för hur vi vär­de­rar Skrea strand är ock­så myc­ket tvek­samt.

VI SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER ÄR in­te en­sam­ma om den här be­döm­ning­en. Mo­de­ra­ter­na, Li­be­ra­ler­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et har ock­så kom­mit till sam­ma själv­kla­ra slut­sats. Ty­värr ver­kar Centerpartiet var­ken in­se ris­ker­na med det­ta el­ler för­stå att det vo­re den sista spi­ken i kis­tan på Fal­ken­bergs for­na ryk­te som mil­jö­kom­mun.

TVÅ AV CEN­TERNS hjär­te­frå­gor har ti­di­ga­re va­rit lands­bygd­soch mil­jöfrå­gor. Ef­ter det miss­lyc­ka­de för­sö­ket att läg­ga ner lands­bygds­sko­lor och nu stö­det till den här märk­li­ga idén mås­te frå­gan stäl­las om det finns någ­ra grund­vär­de­ring­ar kvar i Fal­ken­bergscen­tern över­hu­vud­ta­get?

Jag vill tac­ka all­män­he­ten för allt stöd i frå­gan och hop­pas att allt fler nu ser be­ho­vet ett nytt po­li­tiskt le­dar­skap i kom­mu­nen som byggs på fakta och vär­de­ring­ar men ock­så sunt för­nuft.

Per Svens­son (S)

op­po­si­tions­råd

Bild: OLA FOLKESSON

SKREA STRAND. Ut­i­från för­sik­tig­hets­prin­ci­pen var det själv­klart för oss att in­te vil­ja tillå­ta en mo­tor­cy­kel­täv­ling på en av väst­kus­tens fi­nas­te sand­strän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.