Svårt att få ihop vår­dens sche­ma var­je som­mar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VÅRD. Ti­dens an­da i sjuk­vår­den är ny tek­nik, di­gi­ta­li­se­ring, na­tio­na­li­se­ring, glo­ba­li­se­ring men man kan in­te lö­sa som­ma­rens se­mest­rar. Jag har ar­be­tat 30 år som sjuk­skö­ters­ka och det­ta har va­rit sam­ma pro­blem år ef­ter år. Varen­da som­mar vill ar­bets­gi­va­ren att vi ska flyt­ta på vår se­mes­ter el­ler job­ba ex­tra på se­mester­vec­kor med ex­tra er­sätt­ning just då.

Vad be­ror det­ta åter­kom­man­de pro­blem på?

Jo, att va­ra sjuk­skö­ters­ka är ett kvin­no­do­mi­ne­rat yr­ke och jäm­ställd­hets­frå­gor­na har po­li­ti­ker­na in­te kom­mit så långt med ut­an slä­par ef­ter. De fles­ta kvin­nor­na i värl­den är lägst av­lö­na­de.

Vi sjuk­skö­ters­kor är en stor grupp och då ska man hål­la lö­ner­na ne­re så myc­ket som möj­ligt för vår lön fi­nan­sie­ras av skatte­me­del och in­te från nä­rings­li­vet. Sjuk­vår­den får ju in­te ge­ne­re­ra någ­ra peng­ar i dag.

SVE­RI­GE ÄR RANKAT i värl­den som num­mer fem som bäs­ta väl­färds­sam­häl­le en­ligt FN. Nog har vi råd att hö­ja lö­nen till sjuk­skö­ters­kor­na. Om yr­ket vär­de­ras på rätt sätt i jäm­ställd­het lö­ser vi pro­ble­met med fler sjuk­skö­ters­kor i vården och in­te som nu att de flyr vården. Da­gens kvin­nor kan ge­nus­ve­ten­skap, så yr­ket är in­te ett kall i des­sa mo­der­na ti­der.

FÅR VI IN fler sjuk­skö­ters­kor i vården får vi bätt­re ar­bets­mil­jö, bätt­re sche­malägg­ning, bätt­re pa­ti­ent­sä­ker­het, bätt­re kva­li­tet, bätt­re upp­följ­ning samt bätt­re in­no­va­tion. Till sist får vi en­ga­ge­ra­de och gla­da med­ar­be­ta­re med ge­dig­na kun­ska­per och kom­pe­tens som kan be­va­ras.

Kjerstin Öberg sjuk­skö­ters­ka So­rop­ti­mist

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

OJÄMSTÄLLT. Sjuk­skö­ters­ka är ett kvin­no­do­mi­ne­rat yr­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.