Spe­lan­de är ett sätt att um­gås

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Var­för spe­la det som hän­der i verk­lig­he­ten?” (24/4).

DATORSPEL. Hej­san Kal­le! Tänk­te be­rät­ta om när jag ha­de en sy­ri­er på be­sök för­ra året. Vi bjöd ho­nom och hans syst­rar på mid­dag hem­ma hos oss. Ef­tersom han ock­så var en ung kil­le så frå­ga­de jag ho­nom om han gil­la­de att spe­la spel.

– Ab­so­lut! sa sy­ri­ern. På frå­gan om vil­ket som var hans fa­vo­rit­spel blev sva­ret ome­del­bart Call of Du­ty.

Ef­tersom ett spel ur den­na se­rie stod i spel­hyl­lan ha­de vi un­der många skratt någ­ra tim­mar se­na­re dö­dat varand­ra dus­sin­tals gång­er. På låt­sas allt­så. Min åsikt är att det in­te ens går att jäm­fö­ra ett spel med verk­li­ga hän­del­ser, om in­te spe­let är ute ef­ter just det­ta. Då är Coun­ter Stri­ke, med sitt ar­ka­d­ak­ti­ga sätt, ett av de sämre ex­em­pel du kan ge.

Spe­lan­de är ba­ra än­nu ett av många sätt att un­der­hål­la sig på. Jag tyc­ker själv det är kul, och jag har åt­minsto­ne en flyk­ting från ett krigs­drab­bat land på min si­da. Pro­va själv att spe­la nå­gon gång, Kal­le. Du är väl­kom­men i min Cs­vän­lis­ta ialla­fall!

An­ti-ter­ro­rist

Bild: JAE C. HONG/TT

FÖRENAR. Spe­let Call of Du­ty, vi­sas på en stor­skärm på en spel­mäs­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.