Vi vär­nar ock­så trä­den

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Träd har röt­ter” (18/4).

VAR­BERG. En sko­la krä­ver bra vägan­slut­ning­ar, gång- och cy­kel­ba­nor, be­lys­ning runt om plat­sen och buss­håll­plats. Vid plat­sen för Trön­ninge sko­la byg­ger vi nya ron­del­ler och an­läg­ger en buss­håll­plats. Vi bred­dar ock­så gång- och cy­kel­vä­gar­na i om­rå­det. Sam­ti­digt grä­ver vi ner led­ning­ar som be­hövs för sta­dens fram­ti­da ut­veck­ling. Des­sa ar­be­ten in­ne­bär att vi mås­te ar­be­ta i när­he­ten av de be­fint­li­ga trä­den i om­rå­det. Un­der bygg­ti­den gör vi åt­gär­der för att skyd­da trä­den och de­ras röt­ter. Vi har va­rit var­sam­ma vid schakt­nings­ar­be­tet och flyt­tat dju­pa schakt så långt ifrån trä­den som möj­ligt. På vis­sa stäl­len är vi ty­värr tvung­na att grä­va nä­ra trä­den för att få till den stan­dard som krävs för ex­em­pel­vis be­lys­ning. Med pro­jek­tets för­ut­sätt­ning­ar har vi gjort vad vi kan för att trä­den in­te ska ska­das av vå­ra ar­be­ten. De träd vi har ta­git ner kom­mer att kom­pen­se­ras med nya träd i an­slut­ning till vä­gen och i na­tur­om­rå­det.

Kristi­na Törn­ström pro­jekt­le­da­re, hamn- och

ga­tu­för­valt­ning­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.