För li­te per­so­nal är pro­ble­met

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Att bo på Ös­ter­går­den” (24/4).

VAR­BERG. Så glad jag blev då jag läs­te in­sän­da­ren av ”Lo­vi­sa 86” an­gå­en­de bo­en­det på Ös­ter­går­den. Det är un­der­bart att den lil­la da­men upp­le­ver sig så väl om­hän­der­ta­gen! Det är ju så det ska va­ra. Men trots den go­da om­vård­na­den så av­slu­tas in­sän­da­ren med ”men 1 el­ler 2 per­so­nal till vo­re in­te dumt”. Just det. Det är det­ta ti­di­ga­re in­sän­da­re har hand­lat om – in­te då­ligt be­mö­tan­de el­ler med­ve­tet usel vård – ut­an just per­so­nal­bris­ten! Un­der­bar är den per­so­nal som or­kar mö­ta de bo­en­de med vän­lig­het och le­en­den! Men stres­sad och ut­ar­be­tad när de bo­en­de in­te ser ryg­gen som vär­ker och det då­li­ga sam­ve­tet som föl­jer med hem för att man in­te hun­nit med det man bort. Or­sak: just det, för li­te per­so­nal! När har man ”sut­tit” fär­digt och re­so­ne­rat klart om vad som ska ske? Är det fort­fa­ran­de på dis­kus­sions­sta­di­et? und­rar åter­i­gen

Bir­git­ta Gens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.