Ma­jo­ri­te­ten vill byg­ga nytt hög­hus

Hallands Nyheter - - Varberg - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Bre­a­reds­bor­nas pro­tes­ter hjälp­te in­te. Ba­ra Väns­ter­par­ti­et och SPI Väl­fär­den rös­ta­de mot de­talj­pla­nen om jät­te­byg­get vid Tälj­stens­ga­tan.

För­ra vec­kan fick samt­li­ga full­mäk­ti­ge­le­da­mö­ter ett brev från de Bre­a­reds­bor som pro­te­ste­rat mot bygg­pla­ner­na på Alun­skif­fern 1 vid Tälj­stens­ga­tan. I bre­vet upp­ma­nas po­li­ti­ker­na rös­ta nej till de­talj­pla­nen med ar­gu­ment om bland an­nat bris­tan­de an­pass­ning till om­kring­lig­gan­de be­byg­gel­se, skug­gor, en allt­för kom­pakt bygg­na­tion och för hård ex­plo­a­te­ring.

BRE­A­REDS­BOR VAR OCK­SÅ på plats vid tis­dags­kväl­lens full­mäk­ti­ge­mö­te i ett sista för­sök att på­ver­ka po­li­ti­ker­na. Men ar­gu­men­ten gick in­te hem. 57 le­da­mö­ter rös­ta­de för de­talj­pla­nen. En­dast Väns­ter­par­ti­et och SPI Väl­fär­den rös­ta­de mot.

– Jag tyc­ker in­te att man ska om­kull­väl­ta den idé som fanns när man pla­ne­ra­de Bre­a­red från bör­jan. Då sa man att den hög­re be­byg­gel­sen skul­le va­ra i Bre­a­reds cent­rum och öst­ra de­lar och att be­byg­gel­sen skul­le slut­ta av mot väs­ter, sa Ing­ma­ri Carls­son (V).

– Jag vet ock­så att de här hu­sen be­hövs, men de lig­ger i helt fel lä­ge. De bor­de lig­ga bor­ta i ös­ter i stäl­let. Där finns ock­så mark man kan byg­ga på.

JANA NILS­SON (S) kon­sta­te­ra­de att Var­berg för­änd­ras mot hög­re och tä­ta­re be­byg­gel­se. Ing­ma­ri Carls­son fort­sat­te sin ar­gu­men­ta­tion och tog av­stamp i den de­talj­plan som va­rit för fas­tig­he­ten – som krat­tar för en ben­sin­sta­tion el­ler an­nan han­del med högst om­kring sex me­ter höga hus.

– Var­för över­ge en över­gri­pan­de idé för Bre­a­red ba­ra för att det finns mark just där, när man har and­ra möj­lig­he­ter?

Jana Nils­son sva­ra­de ge­nom att ge en rad ex­em­pel på vad han me­na­de kun­de va­ra över­giv­na idéer – riv­ning­en och ny­bygg­na­tio­nen på Krab­bes väg och bygg­na­tio­nen av Lo­rens­berg med hög­re hus än runt om­kring.

– Jag kan ge mas­sor av ex­em­pel på var­för vi över­ger gam­la pla­ner. Det är för att vi be­hö­ver bo­stä­der så vå­ra barn kan flyt­ta hem­i­från in­nan de fyl­ler 30, och så att män­ni­skor kan flyt­ta till Var­berg. Det är så. Vi mås­te byg­ga.

– Vid var­je till­fäl­le tyc­ker na­tur­ligt­vis gran­nar att det är fel att vi byg­ger. Och vi ska så klart änd­ra och an­pas­sa. Men vi kan in­te till­go­do­se det gran­nar­na i grund och bot­ten vill. Det kan vi in­te. Vi mås­te för­änd­ra. För vi mås­te byg­ga bo­stä­der i Var­berg.

KÅRE TEGNÉR ÄR en av de Bre­a­reds­bor som pro­te­ste­rat mot de­talj­pla­nen och för­sökt lyf­ta en stör­re dis­kus­sion om Var­bergs fram­tid. Han är in­te för­vå­nad över be­slu­tet men be­skri­ver det som olus­tigt.

– Det är jät­te­bra att man sat­sar på bo­stä­der men det ska ju ock­så va­ra kva­li­tet i stads­bygg­na­den, sä­ger han.

Bild: REBECKA KVINT

PÅ ÅHÖRARPLATS.. Bre­a­reds­bor var på plats på full­mäk­ti­ge­mö­tet för att för­sö­ka på­ver­ka po­li­ti­ker­na att sä­ga nej till de­talj­pla­nen på Alun­skif­fern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.