Av­gö­ran­de när­mar sig för Åka­ren

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

”Vi vill ha hjälp att lö­sa si­tu­a­tio­nen för dem som bor där” ANN-CHARLOTTE STENKIL (M) kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de

Fas­tig­he­ten Åka­ren är i då­ligt skick. In­om ett par vec­kor ska be­slut fat­tas om Var­bergs Bostads AB ska ta över. – Vi mås­te ord­na för per­so­ner­na som bor där, sä­ger Ann-charlotte Stenkil (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

I fas­tig­he­ten Åka­ren som lig­ger centralt pla­ce­rad i Var­berg där Öst­ra Lång­ga­tan kor­sar Sö­der­ga­tan finns tolv mind­re lä­gen­he­ter som an­vänds av so­ci­al­för­valt­ning­en till ak­ut­bo­en­de.

DESS­UTOM HYRS 15 lä­gen­he­ter ut till per­so­ner som be­vil­jats so­ci­a­la hy­res­kon­trakt. Här finns ock­så so­ci­al­för­valt­ning­ens miss­bruks­en­het.

I den lokal­för­sörj­nings­plan som ser­vice­för­valt­ning­en har ta­git fram fö­reslås Åka­ren säl­jas till Var­bergs Bostads AB.

– Ing­et be­slut har fat­tats än­nu men det förs en di­a­log mel­lan Var­bergs Bostads AB och sam­hälls­ut­veck­lings­kon­to­ret. Vi vill ha hjälp att lö­sa si­tu­a­tio­nen för dem som bor där. Fas­tig­he­ten skul­le kun­na för­äd­las och för­tä­tas, sä­ger Ann-charlotte Stenkil.

I lokal­för­sörj­nings­pla­nen står det att de 15 lä­gen­he­ter­na so­ci­al­för­valt­ning­en hyr ut i and­ra hand be­hö­ver er­sät­tas med bo­stä­der hos fas­tig­hets­ä­ga­re som byg­ger i ny­e­ta­ble­ra­de om­rå­den.

KOM­MU­NEN SKA till­de­las var ti­on­de lä­gen­het i om­rå­den som Fal­ken­bäck, Man­da­ri­nen och Mar­mor­lyc­kan. Men so­ci­al­för­valt­ning­en har öns­ke­mål om lä­gen­he­ter som in­te ba­ra är ny­pro­du­ce­ra­de ef­tersom de blir för dy­ra för so­ci­al­nämn­dens mål­grup­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.