Två mil­jo­ner för att för­nya löp­ar­ba­nor

Hallands Nyheter - - Varberg - MAR­TIN ERLANDSSON 010-471 53 40 mar­tin.erlandsson@hn.se

Påsk­bergsval­len kan få helt nya löp­ar­ba­nor i bör­jan av 2018, till en kostad för kom­mu­nen på två mil­jo­ner kro­nor.

All­vä­ders­ba­nor­na för friidrott re­no­ve­ra­des 1995, när de ha­de an­vänts i 20 år, och nu pe­kar Var­bergs kom­muns för­stu­die på att det be­hövs gö­ras igen. En så kal­lad om­topp­ning av yt­skik­ten gjor­des 2007, för 780 000 kro­nor, men re­sul­ta­tet ”blev in­te det för­vän­ta­de”.

Påsk­bergsval­lens löp­ar­ba­nor har hå­lig­he­ter, pro­vi­so­ris­ka lag­ning­ar och har ”tap­pat sin svikt vil­ket ökar ska­de­ris­ken för de ut­ö­van­de”. ”Dess­utom kan riks­för­bun­det ne­ka an­sök­ning­ar för täv­ling­ar, då an­lägg­ning­en in­te kla­rar kra­ven”, skri­ver kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en.

I GÅR FÖLJDE kul­tur- och fri­tids­nämn­den sitt ar­bets­ut­skotts förslag om att god­kän­na to­tal­re­no­ve­ring av ba­nor­na, ”som ger en bätt­re slut­pro­dukt och med läng­re livs­längd, 10-20 år”. Kost­na­den be­räk­nas till 250 kro­nor per kvadrat­me­ter och sam­man­lagt två mil­jo­ner ko­ro­nor.

Re­no­ve­ring­en tar näs­tan en må­nad och ska en­ligt pla­ner­na kun­na gö­ras i bör­jan av näs­ta år.

I FÖRSTUDIEN IN­GÅR en jäm­ställd­hets­a­na­lys, som vi­sar att en om­lägg­ning av löp­ar­ba­nor­na gyn­nar fler flic­kor än poj­kar. De an­vänds näm­li­gen till störs­ta de­len av Var­bergs Gif Friidrott, som har 56 pro­cent kvinn­li­ga med­lem­mar och senast rap­por­te­ra­de att ak­ti­vi­tets­del­ta­gar­na i ål­dern 7–20 år be­stod av 68 pro­cent flic­kor och 32 pro­cent poj­kar.

Bild: EDITH CAMILLA SVENS­SON/ARKIV

DÅLIG SVIKT. Löp­ar­ba­nor­na på Påsk­bergsval­len i Var­berg be­döms nu va­ra så slit­na att en to­tal­re­no­ve­ring krävs un­der näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.