Su­san­ne Lar­sen (SD) grans­kas

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas ord­fö­ran­de i Hal­land Su­san­ne Lar­sen ut­reds av par­ti­et. Mäng­der av in­lägg på hen­nes Facebook pe­kar på en islam­fi­ent­lig si­da hos hen­ne.

Det är bland an­nat kom­men­ta­rer som ”...det går snabbt ut­för där mus­li­mer är in­blan­da­de !!!!!! Stac­kars Sve­ri­ge” och ”I dag bör­jar det lik­na ett krig mel­lan krist­na och islam även i Sve­ri­ge” som fått par­ti­et att re­a­ge­ra.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas in­for­ma­tions­an­sva­ri­ge Hen­rik Gustafs­son be­skri­ver att par­ti­et ser all­var­ligt ”på de upp­gif­ter som fram­kom­mit” kring Su­san­ne Lar­sen och att man där­för valt att öpp­na ett ären­de där Med­lems­ut­skot­tet ska tit­ta när­ma­re på sa­ken. El­ler, som han skri­ver i sitt mejl: ” för vi­da­re, in­tern, ut­red­ning och han­te­ring”.

Frå­gan av­görs slut­ligt i par­ti­sty­rel­sen, som tar ställ­ning till om det blir ak­tu­ellt att ute­slu­ta en med­lem som in­te hål­ler måt­tet, ex­em­pel­vis i sy­nen på re­li­gi­ons­fri­het.

SU­SAN­NE LAR­SEN till­träd­de som ord­fö­ran­de för Hal­lands­di­strik­tet för drygt en må­nad se­dan, ef­ter års­mö­tet 19 mars. Hon ef­ter­träd­de Andre­as Fey­mark, som utö­ver si­na lo­ka­la upp­drag ock­så är sup­ple­ant i par­ti­sty­rel­sen.

– Jag kom­mer att an­mä­la jäv om det blir ak­tu­ellt med ett be­slut i par­ti­sty­rel­sen, för­kla­rar Andre­as Fey­mark.

UPP­GIF­TER­NA OM SU­SAN­NE Lar­sens håll­ning kring mus­li­mer har spri­dits på oli­ka sätt än­da se­dan den bitt­ra per­son­stri­den blos­sa­de upp strax fö­re Hal­lands­di­strik­tets års­mö­te. Par­ti­sym­pa­ti­sö­rer­na de­la­des i två lä­ger, där si­dan som käm­pa­de iv­rigt för att få bort Andre­as Fey­mark vann med rätt knapp ma­jo­ri­tet. In­te ens val­be­red­ning­en lyc­ka­des nå en enad upp­fatt­ning om vil­ken kan­di­dat som skul­le för­or­das in­för ord­fö­ran­de­va­let.

Su­san­ne Lar­sen har in­te gått att nå för en kom­men­tar. Men i sam­band med att webb­si­dan In­te­ra­sis­t­men.se kon­fron­te­ra­de hen­ne med upp­gif­ter ifrån hen­nes Fa­ce­book­kon­to ne­ka­de hon till att ha skri­vit fle­ra av de all­var­li­gas­te in­läg­gen.

HON SADE BLAND an­nat att in­ne­hål­let in­te har hen­nes språk­bruk, att hon in­te de- la­de upp­fatt­ning­ar­na i in­läg­gen men tog sam­ti­digt in­te av­stånd ifrån al­la de in­lägg som In­te­ra­sis­t­men.se tog upp som ifrå­ga­sät­tan­de ex­em­pel.

Fle­ra av de ifrå­ga­sat­ta in­läg­gen här­stam­mar från Fri­a­ti­der.se, som in­te an­ses rums­ren av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na på riks­ni­vå.

Många av de ifrå­ga­sat­ta Fa­ce­boo­kin­läg­gen är fle­ra år gam­la. I au­gusti 2015 skrev Su­san­ne Lar­sen ex­em­pel­vis ”Sätt Sve­ri­ge i un­dan­tags­till­stånd!!” och pe­ka­de då på att flyk­ting­ström­men skul­le le­da till ”ett full­ska­ligt in­bör­des­krig”. En­da vä­gen, som hon såg det, var ”att stänga grän­ser­na helt”.

Bild: LINA SALOMONSSON

IFRÅGASATT. Su­san­ne Lar­sen, Halm­stad, ord­fö­ran­de för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Hal­land, grans­kas se­dan islam­fi­ent­li­ga upp­gif­ter från hen­nes Fa­ce­book­kon­to bli­vit kän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.