Re­gi­o­nen var­nar för fejklä­ka­re

Hallands Nyheter - - Nyheter - BENJAMIN TROFF 010-471 51 27 bt@hn.se

Fle­ra hallän­ning­ar har bli­vit upp­ring­da av be­dra­ga­re den se­nas­te ti­den. Per­so­nen i te­le­fo­nen sä­ger sig va­ra lä­ka­re på vård­cen­tra­len och att man ska sät­ta in peng­ar på ett bank­kon­to.

Nu har Re­gi­on Hal­land gått ut på sin hem­si­da och var­nat all­män­he­ten. Man upp­ma­nar all­män­he­ten att ald­rig be­ta­la in någ­ra peng­ar och upp­ly­ser att Re­gi­on Hal­land ald­rig age­rar på det sät­tet.

– Vårt syf­te med att gå ut med det­ta är att upp­ma­na folk att in­te ge ut sin per­son­upp­gif­ter el­ler ban­knum­mer och så vi­da­re, sä­ger Hans Jönsson, kom­mu­ni­ka­tör på Re­gi­on Hal­land, till SVT Hal­land.

”Vårt syf­te med att gå ut med det­ta är att upp­ma­na folk att in­te ge ut sin per­son­upp­gif­ter el­ler bank-num­mer och så vi­da­re”

HANS JÖNSSON kom­mu­ni­ka­tör, Re­gi­on Hal­land

HITTILLS HAR MAN fått kän­ne­dom om två per­so­ner som ska ha bli­vit upp­ring­da av be­dra­ga­ren. I det ena fal­let sa be­dra­ga­ren att den kom från en pri­vat vård­cen­tral, i det and­ra fal­let från en av re­gi­o­nens vård­cen­tra­ler.

– Jag kän­ner till två fall som va­rit i när­tid. Det kan ha fö­re­kom­mit ti­di­ga­re ock­så men det kan jag in­te sva­ra på, sä­ger Hans Jönsson till SVT.

Hän­del­ser­na är po­li­san­mäl­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.