”Jag ser ljust på väns­ter­po­li­ti­ken”

Hallands Nyheter - - Nyheter - JENNIE PERSSON 010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

Lars-åke Erlandsson (V) sit­ter i full­mäk­ti­ge i Var­berg, där Väns­ter­par­ti­et har två plat­ser.

Hur ska ni upp­märk­sam­ma att par­ti­et fyl­ler 100 år?

– Det blir ing­en stor baluns, men vi kom­mer att ha tal i Brunns­par­ken som van­ligt. Det kom­mer upp­märk­sam­mas mer på riks­pla­net. Vad har Väns­ter­par­ti­et be­tytt för po­li­ti­ken i Var­berg?

– Lo­kalt har vi lyft frå­gor som bil­fritt cent­rum och så var vi rätt ti­digt ute med att vi vil­le be­va­ra Capri­nus. Vi var ock­så ti­digt ute med frå­gan om att ta hand om en­sam­kom­man­de flyk­ting­ar, vi ha­de en mo­tion om att ta emot fler, vil­ket vi fick ja på. På så sätt tyc­ker jag att vi har gått i brä­schen för en hu­ma­na­re flyk­ting­po­li­tik. Hur ser du på par­ti­ets fram­tid i Var­berg?

– Vi har många med­lem­mar men har svårt att loc­ka unga, så det är en ut­ma­ning vi står in­för. Men i stort tyc­ker jag att tan­kar­na om att vi mås­te för­de­la jor­dens re­sur­ser nå­gorlun­da mer jäm­ställt bör­jar slå ige­nom mer och mer, det vill sä­ga så­da­na tan­kar som va­rit ty­piskt för väns­tern. Så jag ser ljust på väns­ter­po­li­ti­ken, vil­ket be­ty­der att jag ser ljust på Väns­ter­par­ti­et.

Bild: FREDRIK LARSSON

LARS-ÅKE ERLANDSSON (V), VAR­BERG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.