”En kamp för den of­fent­li­ga sek­torn”

Hallands Nyheter - - Nyheter - JENNIE PERSSON 010-471 50 26 jennie.persson@hn.se

Mikael Hallberg (V) sit­ter i full­mäk­ti­ge i Fal­ken­berg, där Väns­ter­par­ti­et har två plat­ser.

Hur ska ni upp­märk­sam­ma att par­ti­et fyl­ler 100 år?

– Jag kom­mer att pra­ta om det på förs­ta maj men i öv­rigt blir det ing­et sär­skilt fi­ran­de. Vad har Väns­ter­par­ti­et be­tytt för po­li­ti­ken i Fal­ken­berg?

– Vad par­ti­et har be­tytt får and­ra ut­vär­de­ra. Vi har dri­vit de frå­gor som är vik­ti­ga för oss, bland an­nat har vi för­sökt lyf­ta barn­per­spek­ti­vet, jäm­ställd­hets­frå­gor och job­bat för en öp­pen­het i po­li­ti­ken. Vi har ock­så job­bat för höjd dag­pen­ning i dag­lig verk­sam­het och har fått ige­nom att per­so­ner i dag­lig verk­sam­het ska få för­tjänst­pla­ket­ter när man job­bat i kom­mu­nen ett an­tal år. Det fanns in­te in­nan. Hur ser du på par­ti­ets fram­tid i Fal­ken­berg?

– Vi har växt i med­lem­san­tal så det ser gans­ka ljust ut. Dä­re­mot får vi in­te in spe­ci­ellt många ung­do­mar och det är den störs­ta ut­ma­ning­en. Men det gäl­ler samt­li­ga par­ti­er. Rent po­li­tiskt är det pri­va­ti­se­ring­ar­na som är mest oro­väc­kan­de samt ned­skär­ning­ar för de som be­hö­ver mest hjälp. Det är en kamp för den of­fent­li­ga sek­torn.

Bild: ARKIV

MIKAEL HALLBERG (V), FAL­KEN­BERG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.