Po­lis­jakt av­slö­ja­de tju­var på byg­gen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

En po­lis­jakt på gam­la E6 mel­lan Slö­inge och He­berg och en po­lis­mans per­son­kän­ne­dom le­der till att en av de många bygg­stöl­der­na i Fal­ken­berg hål­ler på att kla­ras upp.

Fle­ra bygg­fir­mor har på sisto­ne va­rit drab­ba­de av om­fat­tan­de verk­tygs­stöl­der på ar­bets­plat­ser i Fal­ken­bergs­trak­ten. Det­ta är en brotts­lig­het som po­li­sen ser som svårupp­kla­rad, ef­tersom vitt­ne­si­akt­ta­gel­ser­na bru­kar va­ra få och ef­tersom man ibland miss­tän­ker ligor som snabbt drar vi­da­re.

Men lör­da­gen den 25 mars vid 22-ti­den lar­ma­de i al­la fall ett vitt­ne om hur två per­so­ner så­ga­de upp en con­tai­ner vid en bygg­ar­bets­plats vid Eu­rostop i Halm­stad, hur de drog iväg med stöld­god­set i en skott­kär­ra till en vän­tan­de bil med en tred­je per­son.

FLE­RA POLISPATRULLER VAR på hug­get, och del­tog i sö­kan­det ef­ter bi­len, och på gam­la E6 mel­lan Slö­inge och He­berg stop­pa­des den. Två greps ge­nast, en tred­je smet iväg.

”Jag tog ut min tjäns­te­hund och fick upp ett spår pre­cis ut­an­för bi­len på hö­ger si­da. Det bar av ut över en åker och jag kun­de se sko­av­tryck från en per­son i mar­ken. Spå­ret fort­sat­te ut i ter­räng­en och det gick över di­ver­se kul­lar och över någ­ra re­jält sum­pi­ga mar­ker”, skrev den kvinn­li­ga po­lis som lyc­ka­des ja­ga rätt på den tred­je miss­tänk­te man­nen.

Bi­lens last av­slö­ja­de dem: kom­pres­so­rag­gre­gat, tre borr­ma­ski­ner, en ti­ger­såg, en stick­såg, två vin­kelsli­par, bat­te­ri.

PO­LI­SEN I FAL­KEN­BERG var sam­ti­digt igång med en ut­red­ning av en bygg­stöld på sön­dags­kväl­len den 12 mars i när­he­ten av Tull­bro­sko­lan. Där­i­från, vil­ket in­te är så van­ligt, fanns ock­så bil­der från bygg­fir­mans över­vak­nings­ka­me­ra.

En tjäns­te­an­teck­ning: ”Är myc­ket sä­ker på mi­na iakt­ta­gel­ser och kän­ner till per­so­ner­na då jag stö­ter på dem gans­ka of­ta”, skrev den po­lis­man som med sin go­da lo­kal­kän­ne­dom kän­de igen per­so­ner­na på bil­der­na.

Två av de igen­kän­da från stöl­den i Fal­ken­berg var ock­så iden­tis­ka med två av de per­so­ner som po­li­sen ja­ga­de ifatt ef­ter stöl­den vid Eu­rostop. Här har det allt­så in­te hand­lat om nå­gon li­ga som drar runt, ut­an om ett par per­so­ner från Fal­ken­berg som i för­hö­ren er­kän­ner sin del­ak­tig­het, och där en av dem be­skri­ver sig själv som en spel­be­ro­en­de al­ko­ho­list. En tred­je miss­tänkt är san­no­likt en per­son på till­fäl­ligt be­sök här.

VERKTYGEN FRÅN STÖL­DEN i Fal­ken­berg – vär­de­ra­de till drygt 50 000 kro­nor – har de sålt vi­da­re, men vill in­te upp­ge till vil­ka.

I öv­rigt har po­li­sen ing­en rik­tigt sam­lad av bild av hur ut­red­ning­ar­na avan­ce­rar i öv­ri­ga fall med bygg­stöl­der, men det här fal­let har i al­la fall gått till åtal.

HÅKAN BERGSTRÖM

”Jag tog ut min tjäns­te­hund och fick upp ett spår pre­cis ut­an­för bi­len på hö­ger si­da. Det bar av ut över en åker och jag kun­de se sko­av­tryck från en per­son i mar­ken. Spå­ret fort­sat­te ut i ter­räng­en och det gick över di­ver­se kul­lar och över någ­ra re­jält sum­pi­ga mar­ker”

UR PO­LI­SENS ANTECKNINGAR

Bild: JO­HAN NILS­SON/ARKIV

PO­LIS­JAKT. Fle­ra polispatruller del­tog i sö­kan­det ef­ter den miss­tänk­ta bi­len den 25 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.