Snart är Mur­tan­hu­set för­pas­sat till histo­ri­en

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Nu är riv­ning­en av Mur­tan­hu­set igång på all­var. Ef­ter en vec­kas in­vän­digt ar­be­te har väg­gar­na bör­jat tas ner.

– Det lig­ger li­te nä­ra vä­gen (Hol­gers­ga­tan) så man får va­ra li­te för­sik­tig. Men det ska in­te va­ra någ­ra kons­tig­he­ter, sä­ger Mat­hi­as Ljung­qvist.

Han är ar­bets­chef på Ri­vab, fö­re­ta­get från Gö­te­borg som fått i upp­drag att ri­va fas­tig­he­ten.

Den förs­ta vec­kan revs in­red­ning­en av Mur­tan­hu­set ut. I mån­dags bör­ja­de den ut­vän­di­ga riv­ning­en.

– Vi får all­tid en mil­jö­in­ven­te­ring först så att vi kan ploc­ka ut as­best och and­ra far­li­ga äm­nen. Se­dan sor­te­ras ma­te­ri­a­let ef­ter­hand. Vi äger in­te jor­den ut­an för­val­tar den åt vå­ra barn. Det är vik­tigt att åter­an­vän­da det som går.

MAT­HI­AS DELTAR IN­TE själv i riv­nings­ar­be­tet ut­an är ba­ra på gen­om­re­sa. Två man gör job­bet, en ma­skin­fö­ra­re och en som är med och vatt­nar för att und­vi­ka att damm sprids.

För­u­tom riv­ning­en av Mur­tan­hu­set har Ri­vab as­si­ste­rat Rädd­nings­tjäns­ten li­te med upp­röj­ning­en ef­ter bran­den i gju­te­ri­bygg­na­den i ham­nen.

EF­TER BE­SÖ­KET i Fal­ken­berg far han vi­da­re till La­holm för att tit­ta på en gam­mal handsk­fa­brik som Ri­vab ska läm­na ett riv­nings­an­bud på.

– Vi job­bar väl­digt myc­ket i Hal­land. Här i Fal­ken­berg har vi ti­di­ga­re ri­vit på Tall­glän­tan och vård­cen­tra­len till ex­em­pel.

OM TRE VEC­KOR ska Mur­tan­hu­set va­ra bor­ta om allt går en­ligt pla­ner­na.

– För­hopp­nings­vis är det ing­et som krång­lar och jag tror in­te det. Men man vet ald­rig med gam­la hus. Ing­en bygg­nad är den and­ra lik. Det kan dy­ka upp ex­tra sa­ne­ring som dold as­best, för­kla­rar Mat­hi­as Ljung­qvist.

Bild: OLA FOLKESSON

SOM ETT DOCKHUS. I mån­dags bör­ja­de man ri­va Mur­tans­hu­set ut­vän­digt ef­ter att ha sa­ne­rat in­vän­digt. Bygg­na­den på­min­ner om ett jät­te­likt men omö­ble­rat dockhus.

Bild: MÅRTEN SAMUELSON

EN­LIGT PLA­NER­NA. Så här långt har riv­ning­en in­te stött på någ­ra hin­der, en­ligt ar­bets­chef Mat­hi­as Ljung­qvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.