Läns­sty­rel­sen vän­tar med besked om for­sen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - CAMILLA HENTSCHEL 010-471 50 10 camilla.hentschel@hn.se

Läns­sty­rel­sen drö­jer med sitt svar till Älvräd­dar­na om Her­ting­for­sen. – Det är oklart om kraft­ver­ket har hål­lit sig in­om ra­men för vat­ten­do­men el­ler in­te, sä­ger tf mil­jö­di­rek­tör på Läns­sty­rel­sen i Hal­land Mau­ritz Sand­holm.

Som HN ti­di­ga­re har be­rät­tat har Älvräd­dar­na i Hal­land läm­nat in en an­mä­lan till läns­sty­rel­sen med upp­ma­ning att po­li­san­mä­la Her­ting kraft­verk för en hän­del­se som in­träf­fa­de i ju­li för­ra året. Då torr­la­des de­lar av dam­men vil­ket gjor­de att an­ta­let laxyng­el mins­ka­de kraf­tigt. Jäm­fört med året in­nan gick an­ta­let yng­el ner med 24 pro­cent.

Mis­sta­get sked­de ef­ter ett ser­vice­ar­be­te då kraft­ver­kets per­so­nal glömde att stäl­la om vat­ten­flö­det från ma­nu­ell han­te­ring till au­to­ma­tisk. Det gjor­de att vatt­net i dam­men sänk­tes. tf mil­jö­di­rek­tör, Läns­sty­rel­sen i Hal­land.

– De mås­te släp­pa el­va ku­bik­me­ter vat­ten per se­kund för att hål­la ni­vå­er­na, sä­ger

ÄLVRÄD­DAR­NA VILL MED sin an­mä­lan att läns­sty­rel­sen som till­syns­myn­dig­het ska po­li­san­mä­la fö­re­ta­get. Så har in­te skett. En an­led­ning till att be­slu­tet drö­jer är att den ti­di­ga­re hand­läg­ga­ren på läns­sty­rel­sen har slu­tat. Men det har ock­så kom­mit nya upp­gif­ter från kraft­ver­ket, en­ligt Mau­ritz Sand­holm.

– Som vi ser det är det oklart om de hål­lit sig in­om ra­men för vad som är tillå­tet, sä­ger nu Mau­ritz Sand­holm.

Han ba­se­rar det­ta på upp­gif­ter från Her­ting kraft­verk som ock­så har för­säk­rat att nå­got lik­nan­de in­te ska kun­na ske igen.

– De har med­de­lat oss att de fått bätt­re ru­ti­ner, sä­ger Mau­ritz Sand­holm.

NÄR UPP­GIF­TER­NA HAR kon­trol­le­rats mer nog­grant kom­mer läns­sty­rel­sen att be­stäm­ma om man ska po­li­san­mä­la el­ler in­te. När det ska va­ra klart vill han i nu­lä­get in­te sva­ra på.

– Vi be­hö­ver sö­ka upp kraft­ver­ket och tit­ta på plats in­nan vi be­stäm­mer oss för att vid­ta åt­gär­der el­ler in­te, sä­ger Mau­ritz Sand­holm. Det lå­ter in­te som nå­got som skul­le be­hö­va ta så myc­ket tid?

–Nej, det gör det in­te men det här är ing­et på­gåen­de ären­de och är där­för in­te så pri­o­ri­te­rat. Vi har and­ra ären­den som på­går nu som mås­te lö­sas först, sä­ger Mau­ritz Sand­holm.

Bild: MÅRTEN SAMUELSON/ARKIV

SVA­RET DRÖ­JER. Läns­sty­rel­sen av­vak­tar med besked om Her­ting­for­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.