Peg­gen in­vald i för­bun­det

BILSPORT: ”JAG HAR VÄL NÅG­RA IDÉER” Det kom en sig­nal från val­be­red­ning­en: ”Kun­de Peg­gen An­ders­son möj­li­gen kun­na tän­ka sig att tac­ka ja till en plats i bilsport­för­bun­dets sty­rel­se?”

Hallands Nyheter - - Livets Gång - ANDERS FLINK 010-471 52 44 anders.flink@hn.se

Det kun­de han. Så nu är den fal­ken­bergs­ka ra­cing­pro­fi­len en höj­da­re in­om det Svens­ka Bilsport­för­bun­det.

– Jag har ju ett an­tal sä­song­er bakom mig, även om jag var som mest ak­tiv un­der 80- och 90-ta­let, sä­ger Peg­gen. De tänk­te väl att jag skaf­fat mig li­te lär­do­mar.

Fast han har in­te kun­nat hål­la sig bor­ta helt från ra­cing­ba­nor­na. Så sent som i fjol blev det ett an­tal täv­ling­ar, i någ­ra oli­ka klas­ser.

– Men nu får det va­ra nog. Möj­li­gen nå­got ra­ce med en hi­sto­risk Vol­vo...

Nu­me­ra för­tjä­nar han sitt le­ve­bröd som mäk­la­re vid Läns­för­säk­ring­ar i Var­berg.

– Jag in­såg att jag bli­vit så pass gam­mal att jag mås­te be­stäm­ma mig för vad jag skul­le bli när jag blev stor, be­skri­ver Peg­gen, som fyl­ler 60 år i au­gusti.

Mäklar­job­bet har han haft i tre år. I bilsport­för­bun­dets sty­rel­se­rum gjor­de han de­but i fre­dags.

– Det fal­ler sig väl na­tur­ligt att jag kom­mer att job­ba till­sam­mans med ut­skot­ten in­om ra­cing och hi­sto­ris­ka bi­lar, sä­ger Peg­gen.

– Jag har väl någ­ra idéer, men dem vill jag först bol­la med ut­skot­ten.

PEG­GEN TYC­KER ATT ra­cing­en har hit­tat rätt väg i Sve­ri­ge och STCC, som han var med och drog igång på 90-ta­let, ”ser ut att kun­na bli rik­tigt trev­ligt.”

– Fast det ha­de va­rit bra om vi ock­så ha­de kun­nat in­fö­ra li­te bil­li­ga­re va­ri­an­ter, bå­de in­stegs- och fort­sätt­nings­klas­ser, me­nar han.

I det hi­sto­ris­ka ut­skot­tet vill han med­ver­ka till att ta fram ett stan­dar­dreg­le­men­te, en nog så grann­la­ga upp­gift.

– Där är det li­te snå­ri­ga­re i re­gel­djung­eln, sä­ger Peg­gen.

Han brin­ner fort­fa­ran­de för sin sport, det är väl där­för som han kas­tar in brask­lap­pen om ”kanske nå­got hi­sto­riskt ra­ce.”

– Där är det in­te li­ka ad­re­nal­instint. Där hand­lar det, åt­minsto­ne för mig, till sjut­tio pro­cent om den so­ci­a­la bi­ten.

Mer kom­pi­sar än kon­kur­ren­ter, med and­ra ord.

Ett ex­em­pel: Peg­gen och Uf­fe Gran­berg var in­te värl­dens bäs­ta vän­ner i si­na faj­ter på ra­cing­ba­nor­na förr i ti­den.

Men härom året bygg­de de en hi­sto­risk Vol­vo 142:a till­sam­mans...

Bild: MATTIAS LARSSON

NOSTALGI. Peg­gen med sin kle­nod, Vol­von som han rat­ta­de som fa­briks­fö­ra­re un­der EM 1986. ”Jag äger den bi­len nu!” sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.