FBK vär­var ex-sun­vä­ring

BANDY: ALLSVENSKAN

Hallands Nyheter - - Sporten - Anders Flink 010-471 52 44 ∙ anders.flink@hn.se

En Värö-kil­le vän­der hem. Fril­le­sås fort­sät­ter att loc­ka stjär­nor som ta­git si­na förs­ta skär på Sjö­a­re­mos­sen.

Se­nas­te till­skot­tet är Jesper Hen­riks­son, som skri­vit ettårs­kon­trakt med med FBK.

– Det känns som en klubb med re­jält driv, sä­ger Jesper om sin nya klubb, dit han kom­mer ef­ter ett par år i IFK Kungälv.

Men den bo­hus­läns­ka klub­ben dras med sto­ra eko­no­mis­ka pro­blem och har i da­gar­na fått god­känt med en re­kon­struk­tion,.

– De vil­le ha mig kvar, sä­ger Jesper. Men jag föll för Fril­le­sås loc­kel­ser.

HAN BÖR­JA­DE DOCK med bandy i Sun­vä­ra. Nu går han till ar­gas­te ri­va­len.

– Det kanske blir en del gli­ring­ar, men det har jag va­rit med om ti­di­ga­re. Som när jag läm­na­de Näs­sjö för Tranås.

Han läm­na­de Värö­byg­den för att plug­ga på ban­dy­gym­na­si­et i Näs­sjö. Se­dan dess har han av­ver­kat någ­ra ban­dy­klub­bar och även pro­vat på en del yr­ken.

– Jag var ett tag team­le­a­der på ett be­man­nings­fö­re­tag, men har nu sad­lat om och bli­vit snic­ka­re, be­rät­tar Jesper.

FRIL­LE­SÅS FÅR EN kon­di­tions­stark och skrid­sko­skick­lig spe­la­re, som i Kungälv spe­lat som yt­ter­halv.

– Sen får vi se om ”Mat­te” (trä­na­re Johansson) tyc­ker att jag ska ha sam­ma roll i Fril­le­sås, sä­ger Jesper.

Det var Kungälvs-trä­na­ren Ari Ho­lo­pai­nen som pla­ce­ra­de Hen­riks­son som yt­ter­halv och gav ho­nom ett stort an­svar.

– Jag trivs på den plat­sen, är väl in­te en spe­la­re med det bäs­ta skot­tet. Fast jag är bätt­re än ”Mat­te”, sä­ger Jesper och fli­nar.

Halvtas­kigt skytt. Men en hyf­sad hörn­läg­ga­re.

DET ANDAS MYC­KET bandy hem­ma hos Jesper och hans sam­bo. Sara Berg­wall har me­ri­ter som im­po­ne­rar.

– Hon har bå­de Sm-guld med Ka­re­by och Vm-guld med Sve­ri­ge. Tyck­te att vi skul­le ha en ny bok­hyl­la, så hon skul­le få plats med si­na guld­hjäl­mar, skrat­tar Jesper.

FBK:S se­nas­te nyförvärv har li­rat med fle­ra av si­na kom­man­de klubb­kam­ra­ter och är bäs­ta kom­pis med Fredrik Johansson.

– Min tjej Sara och Fred­riks Fri­da är ock­så bäs­ti­sar.

JESPER HÖLL SIN kom­pis på hals­ter, ring­de och lät dys­ter när han sa att han be­stämt sig.

– När jag sen av­slö­ja­de att det blev FBK, så kom det ett gläd­jetjut, skrat­tar Jesper.

Han gjor­de de­but i Sun­vä­ras Alag som 15-åring, men sen blev det flytt till Näs­sjö och gym­na­si­et.

Men en del mat­cher på Sjö­a­re­mos­sen har Jesper Hen­riks­son gjort un­der åren, men då i gäs­tan­de lag.

– Se­nas­te be­sö­ket var in­te ro­ligt. Vi var här med Kungälv på An­nan­dag jul och fick stryk med 1–7, minns han.

Nu är det hem­ma­plan igen, nu är Hen­riks­son hem­ma igen.

Bild: ANDERS FLINK

VÄL­KOM­MEN TILL­BA­KA. Ex-sun­vä­ring­en Jesper Hen­riks­son har skri­vit ettårs­kon­trakt med Fril­le­sås BK och det är ord­fö­ran­den Lars-jo­han Svanström rik­tigt nöjd med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.