”Se­mes­ter helt ut­an volleyboll blir det in­te”

Hallands Nyheter - - Sporten - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

”Det var mer än man för­vän­ta­de sig och al­la är del­ak­ti­ga i fram­gång­en”

PA­TRICK APARICIO

Knappt har be­svi­kel­sen över mis­sat Sm-guld lagt sig in­nan Pa­trick Aparicio blic­kar fram­åt. – La­get finns all­tid i mi­na tan­kar, sä­ger han.

Fal­ken­bergs VBK slic­kar så­ren ef­ter att Lin­kö­ping blev för svårt i fi­na­len.

– Man kän­ner en tom­het när sä­song­en är slut. För kil­lar­na rent fy­siskt, men även men­talt, sä­ger FVBK:S coach Pa­trick Aparicio som dock in­te lig­ger på lat­si­dan.

– Jag bör­jar di­rekt med att run­da av med ut­veck­lings­sam­tal med spe­lar­na i la­get, det har re­dan bör­jat. Sen mås­te jag puss­la ihop ett nytt lag och rag­ga spe­la­re som är möj­li­ga till näs­ta sä­song.

Han fort­sät­ter:

– Vis­sa and­ra lag slu­ta­de spe­la ti­di­ga­re och då mås­te man kom­ma ikapp.

Men att nå en Sm-fi­nal är li­ka myc­ket ”good­will” när Aparicio ska sträc­ka ut vär­var­hå­ven.

– Det är väl bå­de ja och nej. Att spe­la fi­nal är en bra sak. För­hopp­nings­vis vill and­ra spe­la­re kom­ma till Fal­ken­berg och spe­la fi­nal näs­ta sä­song, sä­ger Pa­trick.

NÅG­RA HAR RE­DAN känt på het­luf­ten, som Ed­vin Swärd, Alexander Gustavsson och Da­ni­el Gru­vaeus, men FVBK vill slus­sa in ung­dom i la­get.

Se­dan ti­di­ga­re har man Jo­han Eriks­son, Da­vid Åker­man, Victor Ni­el­sen, Se­basti­an Ang­el och Pedro Men­des på kon­trakt även näs­ta år.

En trio som in­te har det är Christoffer Le­vin, Ma­di­son Hay­den och Je­an Pra­do Sil­va.

– Det är ing­et kons­tigt med det. Först gäl­ler det att re­kry­te­ra svens­ka spe­la­re. Se­dan får man se hur la­get ser ut in­nan man kom­plet­te­rar med ut­länds­ka proffs.

– De som in­te har kon­trakt åker hem, spe­lar be­ach el­ler trä­nar hem­ma. An­ting­en le­tar de ef­ter kon­trakt el­ler så vän­tar de på besked från oss.

Aparicio sä­ger att trup­pen som hel­het kan sträc­ka på sig.

– Det känns som en po­si­tiv sä­song. Det var mer än man för­vän­ta­de sig och al­la är del­ak­ti­ga i fram­gång­en. Sen får vi se hur det blir.

När det gäl­ler Fay­ez Al­loush kan han bli svensk med­bor­ga­re - så små­ning­om.

– Men det tar an­tag­li­gen ett par år. Det ha­de va­rit po­si­tivt för oss, men vi ut­går från att han räk­nas som ut­ländsk spe­la­re. APARICIO HAR, TROTS att sä­song­en är över, än­då en hek­tisk tid fram­för sig.

– La­get finns all­tid i mi­na tan­kar. Kon­trakts­för­slag, hit­ta spe­la­re och få ihop trup­pen. Det bru­kar in­te bli klart för­rän sä­song­en bör­jar. Nå­gon se­mes­ter helt ut­an volleyboll blir det in­te. I ju­ni-ju­li ska jag väl hin­na åka hem till USA. Men då får man job­ba där­i­från...

Bild: ROBERT BOMAN

TITTAR RE­DAN FRAM­ÅT. FVBK för­lo­ra­de Sm-fi­na­len 2017, men re­dan nu bör­jar byg­get med la­get in­för näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.