Zla­tan hyl­las för sitt men­tor­skap

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Ef­ter knä­ska­dan kan Zla­tan Ibra­hi­mo­vic ha gjort sitt i Man­ches­ter Uni­ted. Men han fort­sät­ter att va­ra vik­tig för klub­bens unga spe­la­re. – I många år fram­ö­ver kom­mer jag att va­ra en bätt­re Uni­ted­spe­la­re tack va­re Zla­tan, sä­ger Marcus Rash­ford.

För­u­tom sitt av­tryck i mål­pro­to­kol­let, där Zla­tan Ibra­hi­mo­vic med si­na 28 full­träf­far gjort 18 fler mål än klub­bens näst bäs­ta mål­skyt­tar, hyl­las Zla­tan Ibra­hi­mo­vic för sitt en­ga­ge­mang i de yng­re spe­lar­na.

An­falls­kol­le­gan Marcus Rash­ford sä­ger i en in­ter­vju med Daily Te­le­graph att det kom­mer att ha be­ty­del­se även i fram­ti­den.

– Vi kom­mer att ha nyt­ta av det kom­man­de sä­song­er. Vad jag har lärt mig av ho­nom är oer­sätt­ligt, sä­ger Rash­ford.

IBRA­HI­MO­VIC HAR ÅKT till USA för att ope­re­ra sin för­mo­da­de kors­bands­ska­da och spe­lar tro­ligt­vis in­te mer för Man­ches­ter Uni­ted. 35-åring­en för­vän­tas va­ra bor­ta i upp till ett år, och det pra­tas om att han i stäl­let kom­mer att gö­ra come­back i ame­ri­kans­ka MLS.

19-åri­ge Rash­ford tog Ibra­hi­mo­vic un­der si­na ving­ar re­dan i som­ras, och ”Ib­ra” har fun­ge­rat som li­te av en men­tor även åt and­ra.

– HANS PÅ­VER­KAN på, fram­för allt, de yng­re spe­lar­na är fantastiskt. Vi vill fort­sät­ta ef­tersom han gör oss till bätt­re spe­la­re. Nu för­ti­den när jag går till väns­ter el­ler hö­ger ser jag sa­ker på ett an­nat sätt än för­ra sä­song­en. Det hand­lar om sa­ker som in­te kom till mig na­tur­ligt, sä­ger Rash­ford.

Ar­kiv­bild: OWEN HUMPHREYS

SMOLK I GLÄDJEBÄGAREN. I mån­dags fi­ra­de Newcast­le Pre­mi­er Le­a­gue-avan­ce­mang­et på St Ja­mes’ Park. I dag ge­nom­sök­tes an­lägg­ning­en av po­lis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.