Till­slag mot klub­bar – Newcast­les vd gri­pen

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Om­hän­der­ta­gan­de­na är del av en po­lis­ut­red­ning som hand­lar om över­gångs­af­fä­rer, skat­te­brott och för­säk­rings­be­drä­ge­ri­er, en­ligt The Sun.

Brit­tis­ka och frans­ka myn­dig­he­ter har på ons­da­gen gjort till­slag mot fle­ra in­stan­ser in­om topp­fot­bol­len, i en ut­red­ning om eko­no­misk brotts­lig­het. Bland an­nat har Newcast­les vd Lee Charn­ley om­hän­der­ta­gits av po­lis och West Hams an­lägg­ning ge­nom­sökts.

Den brit­tis­ka tull- och skatte­myn­dig­he­ten Her Ma­je­sty’s Re­venue and Customs, HMRC, skri­ver i ett press­med­de­lan­de att man gri­pit fler män som är verk­sam­ma in­om den pro­fes­sio­nel­la fot­bol­len.

Om­hän­der­ta­gan­de­na är del av en po­lis­ut­red­ning som hand­lar om över­gångs­af­fä­rer, skat­te­brott och för­säk­rings­be­drä­ge­ri­er, skri­ver The Sun.

INSATSEN GÖRS IHOP med frans­ka myn­dig­he­ter och fransk po­lis ska ha ge­nom­fört hus­rann­sak­ning­ar runt om i lan­det, sam­ti­digt som till­sla­gen i Eng­land. Fle­ra per­so­ner ska ha ta­gits i för­var.

”180 Hmrc-an­ställ­da har va­rit ut­sän­da runt om i Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke i dag. Utre­da­re har ge­nom­sökt ett an­tal plat­ser i nord­öst­ra och syd­öst­ra Eng­land och gri­pit per­so­ner och även om­hän­der­ta­git do­ku­ment, da­to­rer och mo­bil­te­le­fo­ner”, skri­ver HMRC en­ligt fle­ra brit­tis­ka me­di­er.

”Den här brotts­ut­red­ning­en skic­kar en tyd­lig sig­nal om att du, oav­sett vem du är, får ta kon­se­kven­ser­na om du be­går skat­te­brott. Ef­tersom det här är en på­gåen­de ut­red­ning kan HMRC för till­fäl­let in­te ge någ­ra yt­ter­li­ga­re de­tal­jer”.

FOTBOLLSKLUBBEN Newcast­les vd Lee Charn­ley har gri­pits. En hus­rann­sa­kan ska ha ut­förts hos Newcast­le samt hos Lon­don­klub­ben West Ham.

”Klub­ben sam­ar­be­tar full­stän­digt med HMRC för att bi­stå dem i de­ras un­der­sök­ning. Inga yt­ter­li­ga­re kom­men­ta­rer kom­mer att läm­nas för till­fäl­let”, skri­ver West Ham i ett ut­ta­lan­de, en­ligt BBC.

Det har ba­ra gått ett par da­gar se­dan Cham­pi­ons­hip-klub­ben Newcast­le säk­ra­de avan­ce­mang till Pre­mi­er Le­a­gue in­för kom­man­de sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.