Eric­son räk­nar bort stjär­nor­na från EM

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

För två år se­dan var han en av front­fi­gu­rer­na när Sve­ri­ge över­ras­kan­de vann guld i fot­bol­lens U21-EM.

Men i år kom­mer väns­ter­bac­ken tro­ligt­vis in­te att spe­la mäs­ter­ska­pet – trots att han fort­fa­ran­de har ål­dern in­ne.

Dess­utom ser lä­get osä­kert ut för Victor Nils­son Lin­delöf och Emil Krafth, som ti­di­ga­re sagt att de vill va­ra med.

– Jag tror in­te att Lud­wig Au­gus­tins­son är med. De and­ra är 50/50 än så länge, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Håkan Eric­son till Af­ton­bla­det.

AL­LA TRE HAR den se­nas­te ti­den mer el­ler mind­re eta­ble­rat sig även i A-lands­la­get.

Au­gus­tins­son läm­nar i som­mar FC Kö­pen­hamn för tys­ka Wer­der Bre­men. Nils­son Lin­delöf är stän­digt ak­tu­ell för en flytt från Ben­fi­ca och Krafth kan myc­ket väl by­ta klubb från Bo­log­na.

HÅKAN ERIC­SON GER spe­lar­na be­tän­ke­tid till mit­ten av maj in­nan trup­pen ska tas ut 30 maj.

– Käns­lan är att klub­bar­na gär­na vill att de är hem­ma och fö­re­be­re­der sig och an­pas­sar sig till den nya mil­jön (om de bytt klubb).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.