Lun­dqvist kän­ner ”jät­te­sug” in­för VM

Match­gui­de: Sve­ri­ge– Ryss­land

Hallands Nyheter - - Sporten - ANDERS WALLIN TT

Joel Lun­dqvist kal­lar Tre Kro­nors lag för ”den nya ge­ne­ra­tio­nen”. Sam­ti­digt hop­pas ve­te­ra­nen att det finns plats för spe­la­re med Vm-ru­tin. – Jag kän­ner ett jät­te­sug och tyc­ker det är kul att va­ra här, sä­ger han.

Frölun­das 35-åri­ge lag­kap­ten be­höv­de li­te ex­tra tid på sig för att släp­pa se­mi­final­för­lus­ten mot Brynäs. När han till slut fick tan­kar­na på rätt köl var be­slu­tet rätt gi­vet. Cen­tern öpp­na­de som van­ligt dör­ren till Tre Kro­nor – och för­bunds­kap­ten Ri­kard Grön­borg var snabbt där och skrev in ve­te­ra­nen till lands­lagstur­ne­ring­en Carl­son Hoc­key Ga­mes.

– Förs­ta vec­kan var tuff. Jag var be­svi­ken och und­ra­de vad man ha­de kun­nat ha gjort an­norlun­da. Men nu har jag fått lad­da om och jag ser fram emot den här vec­kan, sä­ger Lun­dqvist.

– Det är tre tuf­fa mat­cher nu och se­dan får man se om man är med på åter­sam­ling­en på onsdag. Det kom­mer in folk he­la ti­den och det är sten­hårt om plat­ser­na.

Lun­dqvist är med i mat­cher­na mot Ryss­land i Stock­holm på tors­dags­kväl­len och hel­gens mö­ten med Tjec­ki­en och Fin­land i Ces­ke Bu­de­jo­vice.

FÖRST EF­TER DES­SA lands­kam­per be­stäms det om han är en av spe­lar­na som får föl­ja med till Vmsta­den Köln.

– Jag tror ingen­ting just nu, ut­an jag tän­ker först och främst på den här vec­kan och att jag ska gö­ra det så bra som möj­ligt un­der trä­ning och match. Vi ska själv­klart för­sö­ka vin­na mat­cher­na, och för egen del hand­lar det om att lig­ga på den ni­vån som man vill och där­med kun­na ge sig en chans att ta en plats, sä­ger han. Vill du spe­la VM?

– Ab­so­lut. Jag kän­ner ett jät­te­sug och tyc­ker det är kul att va­ra här. Krop­pen känns bra och jag har fått Vad: Carl­son Hoc­key Ga­mes.

Var: Ho­vet, Stock­holm.

När: Tors­dag kloc­kan 18.30.

Tv och ra­dio: SVT1 och SR P4. smäl­ta det som har va­rit och verk­li­gen lad­dat om för att kun­na va­ra med här och pre­ste­ra. Hur ser du på lag­byg­get just nu?

– Det är den nya ge­ne­ra­tio­nen spe­la­re som är puckskick­li­ga och skrid­s­kostar­ka. Jag tyc­ker det är ett starkt lag där många har hög skick­lig­het. Men det är jät­tesvårt att jäm­fö­ra med ti­di­ga­re år, var­je år har sin egen stäm­pel, sä­ger han.

– Man be­hö­ver spets för att vin­na tur­ne­ring­ar, sam­ti­digt som man be­hö­ver ett starkt lag bakom och det kän­ner jag att det här la­get har.

”Det kom­mer in folk he­la ti­den och det är sten­hårt om plat­ser­na.”

JOEL LUN­DQVIST

JOEL LUN­DQVIST, SOM har ett år kvar på kon­trak­tet med Shl-klub­ben Frölun­da, är den över­läg­set mest er­far­ne spe­la­ren i Tre Kro­nors trupp. Med två Vm-guld, två Vm­brons och to­talt 125 lans­kam­per har han ru­ti­nen som kan in­ne­bä­ra att han är pre­cis vad Grön­borg vill ha i Vm-trup­pen.

– Det känns som att han le­der på sitt sätt att va­ra och på sitt sätt att gö­ra sa­ker. Han är Mr hund­ra­pro­cent där ute. Han ger all­tid max. Han är en fan­tas­tisk le­da­re, och det tyc­ker jag ly­ser ige­nom. Se­dan är han är väl­digt bra hoc­key­spe­la­re ock­så men jag tyc­ker det se­pa­re­rar ho­nom från många and­ra, sä­ger Grön­borg.

Bild: ERIK NYLANDER

SU­GEN. Joel Lun­dqvist hop­pas det finns plats för ru­tin i Vm-trup­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.