Ros­si: ”Det har va­rit många mot­gång­ar”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Ma­lin Ei­re­felt 0721-91 12 67 ∙ ma­lin.ei­re­felt@hn.se

Först kom sky­fall, se­dan en tromb. Fal­ken­bergs Rock­fest har fått flyt­ta många gång­er. I hel­gen flyt­tar fes­ten – den­na gång i punk­ko­stym – in i Falk­hal­len.

Chris­ter ”Ros­si” Roos kan va­ra Fal­ken­bergs mest osyn­li­ge nö­jes­pro­fil. Spå­ren av ho­nom och hans ar­be­te syns tyd­li­ga­re. Han och hans mu­sik­för­e­ning har ar­ran­ge­rat Fal­ken­berg Rock­fest se­dan star­ten på Val­lar­na för fem år se­dan, han har ta­git Miss Li, Tim­buk­tu och Mikael Wi­e­he till Fal­ken­berg och i vå­ras stod han bakom spel­ning­en med Ta­ki­da och Stif­tel­sen på Are­na Ves­ter­ha­vet, bland an­nat. Men det finns in­te en en­da bild på ho­nom i HN:S arkiv.

– Nej, när det är dags för fo­ton bru­kar jag gå ur bild, sä­ger Chris­ter Roos.

FAL­KEN­BERG ROCK­FEST KOM till när Chris­ter Roos och en nä­ra vän vil­le ta rock­mu­si­ken till fal­ken­ber­gar­na.

– Det var mu­si­ken vi själ­va lyss­na­de på och vi viss­te många som åk­te land och ri­ke runt för att se kon­ser­ter. Vi vil­le kun­na er­bju­da al­la i Fal­ken­berg det på hem­ma­plan, sä­ger han som kal­las Ros­si.

Det var ock­så kom­bi­na­tio­nen Val­lar­nas fri­lufts­te­a­ter och rock­mu­sik som loc­ka­de.

– Men vi kun­de in­te va­ra där, det var in­te an­pas­sat för rock­kon­ser­ter.

Rock­fes­ten har se­dan flyt­tats till Spri­tanra­kan, grus­pla­nen vid Tull­bro­sko­lan och för­ra året Falk­hal­len.

– Det har va­rit sa­ker he­la ti­den. Förs­ta året på Val­lar­na kom det ett så­dant sky­fall. Och på Spri­tanra­kan kom en tromb och rev hal­va om­rå­det. Det har va­rit många mot­gång­ar. Att vi har be­hövt flyt­ta he­la ti­den har ock­så ta­git på kraf­ter­na.

MEN FÖR­RA ÅRET på Falk­hal­len hit­ta­de de ett kon­cept för Fal­ken­berg Rock­fest som de är nöj­da med.

– Pla­nen är att kö­ra sam­ma sak i som­mar igen. Men allt hand­lar om hur in­tres­set är från folk. Det blir svå­ra­re och svå­ra­re ti­der för li­ve­s­pel­ning­ar.

Han vill upp­ma­na publi­ken att ta sig ut ur stu­gor­na.

– Det finns mer att gö­ra i Fal­ken­berg nu än nå­gon­sin. Det är en li­ten ort vi le­ver i men ut­bu­det av eve­ne­mang, re­stau­rang­er och ba­rer är fak­tiskt gans­ka strå­lan­de.

Den som vill gå på rock­fest – och för­sö­ka få en skymt av Chris­ter Roos ano­ny­ma nu­na – får till­fäl­le re­dan i hel­gen när Fal­ken­berg Rock­fest go­es punk. Dia Psal­ma, Ve­ne­rea och Fejl spe­lar i Falk­hal­lens Black­box på lör­dag kväll.

– Det kom­mer bli rik­tigt bra och kul. Det är bå­de det klas­sis­ka ban­det Dia Psal­ma plus ett kult­band för fal­ken­ber­gar­na, Ve­ne­rea, och det bli­van­de kult­ban­det Fejl. Det är ett helt ga­let gäng som kom­mer vis­tas på scen den­na gång. Hur skul­le du be­skri­va punksce­nen i Fal­ken­berg i dag?

Fal­ken­bergs­ban­det Ve­ne­rea fick ly­san­de re­cen­sio­ner av HN på Fal­ken­berg Rock­fest 2014. I hel­gen spe­lar de i Falk­hal­len.

– Det är myc­ket nostalgi i det nu. Men när det be­gav sig för pun­ken ha­de Fal­ken­berg en jät­tes­tor lyss­narska­ra. Vad ser du mest fram emot i hel­gen?

– När det är över, sä­ger Chris­ter Roos ef­ter en lång tyst­nad och skrat­tar.

– Man hin­ner ald­rig nju­ta av det själv. Man är glad om nå­gon har fil­mat och lagt upp på youtu­be så att man kan kol­la se­na­re.

2011 GICK Dia Psal­ma ut och an­non­se­ra­de att de gjor­de sin sista tur­né. Tur­néns näst­näst sista konsert ha­de ban­det i sam­ma lo­kal de ska spe­la i nu på lör­dag – black­box­en i den då ny­bygg­da Falk­hal­len. In­för spel­ning­en pra­ta­de ban­dets gi­tar­rist Pontus An­ders­son med HN:S Mårten Samuelson, som frå­ga­de om det­ta var än­nu ett av­skeds­be­slut som skul­le re­sul­te­ra i att ban­det åter­upp­stod ef­ter ba­ra ett tag. ”Nä, nå­gon he­der får man ju ha i krop­pen”, sa Pontus An­ders­son till Mårten Samuelson då och skrat­ta­de.

– Ja, de var mät­ta då. Men in­tres­set fanns kvar. Nu har de lärt sig att ald­rig sä­ga ald­rig, sä­ger Chris­ter Roos.

Bild: MA­LIN EI­RE­FELT/ARKIV

OLYCKSBÅDAD FESTIVAL. På Spri­tanra­kan 2014 kom en tromb och rev hal­va om­rå­det. Kon­ser­ter fick skju­tas uppp och vis­sa fick stäl­las in in­nan kväl­len kun­de star­ta.

Bild: DIA PSAL­MA

KULTFÖRKLARADE. Dia Psal­ma skul­le slu­ta spe­la 2011. De ång­ra­de sig.

Bild: MA­LIN EI­RE­FELT/ARKIV

LOKALKÄNDISAR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.