Ove-brist drar ned svens­ka bi­o­siff­ror­na

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MIRANDA SIGANDER/TT

Ut­an nå­gon Ove-ef­fekt att ta till blev årets förs­ta kvar­tal en svag pe­ri­od för svensk film. Bio­be­sö­ken föll över­lag jäm­fört med för­ra årets suc­cé­siff­ror.

Un­der ja­nu­a­ri–mars var den kax­i­ga po­ly­ne­sis­ka prin­ses­san Vai­a­nas även­tyr till­sam­mans med halv­gu­den Maui i ani­me­ra­de Vai­a­na den mest sed­da fil­men på bio med 433000 be­sök. Där­ef­ter kom­mer gub­bupp­föl­ja­ren Hund­ra­ettå­ring­en som smet från no­tan och för­svann, som loc­ka­de till näs­tan 400 000 bio­be­sök.

TO­TALT GJOR­DES DRYGT fem mil­jo­ner bio­be­sök un­der pe­ri­o­den, ett stort tapp jäm­fört med de tre förs­ta må­na­der­na 2016 som ha­de drygt sex mil­jo­ner bio­be­sök. Svensk film fick to­talt 886 000 be­sök, vil­ket in­ne­bär ett tapp på 47 pro­cent jäm­fört med 2016. En för­kla­ring till den sto­ra skill­na­den sta­vas En man som he­ter Ove, som un­der sam­ma pe­ri­od för­ra året loc­ka­de till näs­tan 1,3 mil­jo­ner bio­be­sök.

DET FÖRS­TA KVARTALET 2017 lig­ger även läg­re än mot­sva­ran­de pe­ri­od 2015 (5,06 mil­jo­ner be­sök) och 2014 (5,3 mil­jo­ner be­sök).

I en kom­men­tar skri­ver Svens­ka bi­o­gra­fä­ga­re­för­bun­dets ord­fö­ran­de Pe­ter Forn­stam:

”Förs­ta kvar­ta­lets siff­ror vi­sar med all tyd­lig­het att bre­da svens­ka fil­mer kan lyf­ta bio­be­sö­ken till höga höj­der. Bre­da svens­ka fil­mer är ock­så vik­ti­ga för mind­re bi­o­gra­fer i små or­ter.”

Svensk film ha­de en mark­nads­an­del på 17,5 pro­cent av den to­ta­la bi­oka­kan un­der förs­ta kvartalet, jäm­fört med 28 pro­cent 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.