Rymd­väk­tar­na

FILM: PO­PU­LÄ­RA SUPERHJÄLTEKOMEDIN ÄR TILL­BA­KA

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

För tre år se­dan gjor­de Gu­ar­di­ans of the ga­laxy Chris Pratt till stor­stjär­na. Nu är det dags för upp­föl­ja­ren till den oer­hört fram­gångs­ri­ka superhjältekomedin – och än en gång spe­lar Pratt rymd­hjäl­ten Pe­ter Quill.

– Jag vet li­te grand om hur hans histo­ria ser ut även i kom­man­de fil­mer, men det hål­ler jag tyst om, sä­ger Pratt när TT mö­ter ho­nom i Lon­don.

DEN­NA UPPFÖLJARE he­ter, in­te ovän­tat, Gu­ar­di­ans of the ga­laxy 2, och den ud­da sam­ling­en av in­ter­ga­lak­tis­ka brotts­be­käm­pa­re mås­te den här gång­en ock­så tack­la Quills pap­pa (spe­lad av Kurt Rus­sell), som gjort sig själv till en gud och vill att so­nen ska hjäl­pa ho­nom att do­mi­ne­ra värl­den.

Liksom i et­tan byg­ger fil­mens ton på en rätt av­vägd bland­ning av hu­mor och ac­tion, och myc­ket har att gö­ra med Pratts skå­de­spe­larin­sats.

– Jo, det är väl möj­ligt att jag har en glimt i ögat som sä­ger att det­ta in­te ska tas på all­var. Men all­ra mest är det en frå­ga om re­gi. Ba­lan­sen ska­pas i klipp­rum­met, sä­ger han.

EF­TER GENOMBROTTET har Pratt haft rol­ler i bland an­nat Pas­seng­ers och The mag­ni­fi­cent se­ven. För att nu in­te ta­la om hu­vud­rol­len i en an­nan kom­mer­si­ell stor­suc­cé, Ju­ras­sic world.

– Där hål­ler vi på med in­spel­ning­en av upp­föl­ja­ren just nu. Jag

STJÄRNA. Chris Pratt är till­ba­ka som Pe­ter Quill i Gu­ar­di­ans of the ga­laxy 2. Med sig i fil­men har han bland and­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.