Lö­ser nya brott

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

åker di­rekt dit när jag är klar med in­ter­vju­er­na för Gu­ar­di­ans. Är det in­te krång­ligt att ha hu­vud­rol­ler i två sto­ra film­se­ri­er sam­ti­digt?

– Nej, det fun­ge­rar bra. Och al­la job­bar med att se till att det in­te blir någ­ra kol­li­sio­ner.

Pe­ter Quill ser vi här­näst i Aveng­ers: In­fi­ni­ty war, där Gu­ar­di­ans­gäng­et mö­ter stör­re de­len av Mar­vel Stu­di­os and­ra su­per­hjäl­tar. Och en tred­je film på Gu­ar­di­ans-te­mat kom­mer det att bli. Re­gis­sö­ren Ja­mes Gunn, som bå­de har skri­vit och re­gis­se­rat de två förs­ta fil­mer­na, sä­ger till TT:

– Re­dan me­dan jag höll på med den här fun­de­ra­de jag över vad som ska hän­da i näs­ta film. Jag mås­te ju ko­or­di­ne­ra med dem som gör de and­ra Mar­vel­fil­mer­na, så att jag in­te hit­tar på någon­ting som på­ver­kar de be­rät­tel­ser som de job­bar med. Mar­vels be­rät­tel­ser går ju li­te ut och in i varand­ra.

I DEN FÖRS­TA fil­men om Gu­ar­di­ans kun­de vi hö­ra Björn Skifs & Blå­blus gam­la hit­låt Hooked on a fe­e­ling som en av de lå­tar Quill lyss­na­de på från ett gam­malt kas­sett­band. Den här gång­en finns den in­te med.

– Nej. Vi ha­de med den i en ti­dig trai­ler, men nu är det an­nan musik. Al­la lå­tar finns med i ma­nu­set, ex­akt där de ska va­ra. Jag äls­kar gam­mal pop­mu­sik.

Bild: MAR­VEL STU­DI­OS

Zoe Sal­da­na, Ka­ren Gil­lan och Da­ve Bau­tis­ta.

Bild: CHRIS PIZZELLO/TT/ARKIV

PRE­MIÄR. Chris Pratt till­sam­mans med hust­run Anna Fa­ris och re­gis­sö­ren Ja­mes Gunn in­för pre­miä­ren på Gu­ar­di­ans of the ga­laxy 2.

Bild: MAR­VEL STU­DI­OS

ALL­TID RE­DO. Gäng­et från den förs­ta fil­men är åter­i­gen tag­ga­de på att räd­da ga­lax­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.