Bro­dern: ”Det där med IS ba­ra skit­snack”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Rakhmat Aki­lovs bror tror in­te att det var po­li­tis­ka mo­tiv som låg bakom terror­då­det i Stock­holm, då fy­ra per­so­ner dö­da­des.

– Jag tror att han var svart­sjuk. Det där med IS är ba­ra skit­snack, sä­ger 44-åring­en till Af­ton­bla­det.

I en in­ter­vju med Af­ton­bla­det får en ove­tan­de bror för förs­ta gång­en hö­ra om den miss­tänk­ta ter­ro­ris­ten Rakhmat Aki­lovs dåd i Stock­holm den 7 april. Den choc­ka­de bro­dern be­skri­ver Aki­lov som in­tel­li­gent och drif­tig. Upp­väx­ten var se­ku­lär och de var en ”klas­sisk sov­jet­fa­milj”, en­ligt bro­dern. I Sve­ri­ge ha­de Rakhmat Aki­lovs för­hopp­ning­ar om ett nytt liv.

– Han var myc­ket lyck­li­ga­re där, sä­ger den 44-åri­ge bro­dern till tid­ning­en.

Bro­dern ha­de in­te hört nå­got om att Aki­lov bli­vit re­li­giös, än mind­re att han skul­le ha kopp­ling­ar till ra­di­kal isla­mism. Syf­tet med Aki­lovs re­sa till Tur­ki­et från Sve­ri­ge 2015 var att för­sö­ka över­ta­la sin fru, som var gäst­ar­be­ta­re där, att åter­vän­da till Uz­be­kis­tan, häv­dar bro­dern.

– Jag tror att han var svart­sjuk. Kanske var det en an­nan man där. Jag vet in­te. Han häng­de upp sig på det, sa att om nå­gon läm­na­de lan­det för att job­ba, vil­ket är van­ligt här, mås­te den and­ra va­ra hem­ma med bar­nen. Det åter­kom han till he­la ti­den. Det där med IS är ba­ra skit­snack.

Peng­ar­na han tjä­na­de i Sve­ri­ge skul­le räc­ka till att för­sör­ja he­la fa­mil­jen. Men Aki­lov för­lo­ra­de sitt ar­be­te och skul­le ut­vi­sas.

En må­nad in­nan då­det åter­vän­de hust­run till Tur­ki­et för att ar­be­ta.

Den 26-åring som greps i Ör­kel­ljunga i sön­dags för miss­tänkt in­bland­ning i terror­då­det men se­na­re släpp­tes kom­mer in­te att åter­vän­da till sitt ti­di­ga­re bo­en­de, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter Helsing­borg. I stäl­let ord­nas an­nat bo­en­de i Mi­gra­tions­ver­kets re­gi ”nå­gon­stans i Sve­ri­ge”. En­ligt po­li­sen görs det­ta för att skyd­da ho­nom. (TT)

FOTO: PO­LI­SEN

Rakhmat Aki­lov fång­as på bild från över­vak­nings­ka­me­ra strax ef­ter last­bils­då­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.