C läg­ger mil­jar­der på re­for­mer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Cen­tern fö­re­slår nya re­for­mer för tre mil­jar­der för 2018 i sin vår­mo­tion.

– Vi vill med re­for­mer­na se till att vi hind­rar att Sve­ri­ge klyvs, sä­ger Cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf.

Cen­tern vill till ex­em­pel av­sät­ta en mil­jard kro­nor för att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten i vården, sat­sa på fler po­li­ser och läg­ga 200 mil­jo­ner kro­nor mer år­li­gen i kam­pen mot ter­ro­rism.

Par­ti­et vill ock­så att den som flyt­tar till en lands­bygds­kom­mun ska kun­na få si­na stu­di­elån av­skriv­na med 10 pro­cent per år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.