Fär­re be­döms läm­na fri­vil­ligt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PO­LI­TIK. Mi­gra­tions­ver­ket tror att fär­re asyl­sö­kan­de som får av­slag kom­mer att läm­na Sve­ri­ge fri­vil­ligt.

I en ny pro­gnos spås att 10 500 per­so­ner med la­ga­kraft­vun­net av­slags­be­slut på sin asy­lan­sö­kan läm­nar Sve­ri­ge själv­mant un­der 2017. Det är 3 200 fär­re än i feb­ru­a­ri­pro­gno­sen.

Sam­ti­digt räk­nar man med att an­ta­let som av­vi­ker lig­ger kvar på en hög ni­vå. An­ta­let be­döms bli 8 300 i år och 12 500 näs­ta år, vil­ket är un­ge­fär sam­ma som i fö­re­gå­en­de pro­gnos. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.