Mutskan­da­len väc­ker fol­kets vre­de

Pre­si­dent Te­mer djupt in­syl­tad – kan öpp­na för en miss­nö­jes­rö­rel­se i va­let

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■ BRASILIEN Han var med om att tvinga bort Bra­si­li­ens då­va­ran­de pre­si­dent Dil­ma Rous­seff för att kun­na ta över led­ning­en av lan­det. Nu sit­ter Michel Te­mer själv på pott­kan­ten, an­kla­gad för del­ak­tig­het i en kor­rup­tions­skan­dal ut­an dess li­ke.

Den störs­ta kor­rup­tions­här­van ge­nom ti­der­na, köttskan­da­ler och en väx­an­de eko­no­misk in­sta­bi­li­tet. Bra­si­li­a­nar­na har all an­led­ning att kän­na vre­de över hur den po­li­tis­ka led­ning­en har hands­kats med mak­ten den se­nas­te ti­den.

Det väx­an­de miss­nö­jet är yt­terst oro­väc­kan­de, en­ligt Glauco Pe­res da Sil­va som är pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap vid São Pau­los uni­ver­si­tet, USP. In­för par­la­ments­ och pre­si­dent­va­len 2018 kan det öpp­na upp för kraf­ter in­om en miss­nö­jes­rö­rel­se som vän­der sig emot de tra­di­tio­nel­la par­ti­er­na.

– Det kan i värs­ta fall le­da till att en per­son ut­an po­li­tisk er­fa­ren­het, en out­si­der, kom­mer till mak­ten och blir pre­si­dent, i lik­het med (USA:S pre­si­dent Do­nald) Trump. Det vo­re ka­ta­stro­falt, sä­ger Glauco Pe­res da Sil­va till TT.

Ut­red­ning­en kring de mut­här­vor som un­der de se­nas­te åren nys­tats upp i Brasilien har he­la ti­den vux­it och in­vol­ve­rar nu ett hund­ra­tal po­li­ti­ker – där­ibland åt­ta mi­nist­rar. Ett fler­tal mi­nist­rar har re­dan tving­ats av­gå, och en re­dan im­po­pu­lär re­ge­ring har bli­vit än mer il­la om­tyckt.

Den jät­te­li­ka kor­rup­tions­skan­da­len kring ol­je­bo­la­get Petro­bras bi­drog till att Michel Te­mers kon­ser­va­ti­va re­ge­ring kom till mak­ten, se­dan den för­ra pre­si­den­ten Dil­ma Rous­seff och hen­nes ar­be­tar­par­ti PT tving­ats bort. Rous­seff an­kla­ga­des för att ha misskött eko­no­min och lett en djupt kor­rupt re­ge­ring.

Nu mö­ter Te­mer själv an­kla­gel­ser om kor­rup­tion, sam­ti­digt som hans re­ge­ring allt­se­dan till­trä­det i au­gusti i fjol för­sö­ker få rät­si­da på den ska­ki­ga eko­no­min.

–Jag tror in­te att Te­mer kom­mer att tving­as bort från re­ge­ring­en, han kom­mer nog att sit­ta man­dat­pe­ri­o­den ut. Men det blir svårt för ho­nom att fin­na stöd för att kun­na ge­nom­fö­ra sin po­li­tik och få de re­for­mer han fö­re­slår ge­nom­för­da, ef­tersom för­tro­en­det för ho­nom är så lågt, sä­ger Glauco Pe­res da Sil­va.

Michel Te­mer har hittills för­ne­kat all in­bland­ning i den på­ståd­da kor­rup­tio­nen och häv­dar att hans sam­ve­te är vitt som snö. ”San­ning­en är min främs­ta bunds­för­vant”, sade han ny­li­gen en­ligt bra­si­li­ans­ka me­di­er.

– Folk tror in­te på det han sä­ger. Stö­det för ho­nom bland fol­ket är myc­ket lågt, nästin­till obe­fint­ligt, sä­ger Glauco Pe­res da Sil­va.

En som dä­re­mot åt­nju­ter stort för­tro­en­de är ex­pre­si­den­ten Luiz Iná­cio Lu­la da Sil­va – trots att han ock­så är miss­tänkt för in­bland­ning i kor­rup­tions­här­van. Om han fri­as från an­kla­gel­ser­na finns al­la möj­lig­he­ter för ho­nom att gö­ra stor­sti­lad come­back på den po­li­tis­ka sce­nen in­för va­len 2018, spår Glauco Pe­res da Sil­va:

– Då kom­mer han att kun­na re­for­me­ra och om­or­ga­ni­se­ra Ar­be­tar­par­ti­et på nytt, vil­ket skul­le in­ne­bä­ra par­ti­ets rädd­ning. Par­ti­ets fram­tid häng­er myc­ket på vad som hän­der med Lu­la.

He­le­na Nor­den­berg/tt

FOTO: ERALDO PE­RES/AP/ARKIV

De om­fat­tan­de kor­rup­tions­här­vor­na i Brasilien når nu fram även till pre­si­dent Michel Te­mer. Själv be­dy­rar han sin oskuld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.