Cy­anid­var­ning på väst­kus­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En mys­tisk am­pull som hit­tats på Syd­kos­ter har fått läns­sty­rel­sen att slå larm. I värs­ta fall kan det hand­la om en cy­ani­dam­pull från and­ra världs­kri­get. Nu var­nas strand­stä­da­re för att rö­ra vid lik­nan­de fynd.

Det var i fre­dags som am­pul­len hit­ta­des på Syd­kos­ter ut­an­för Strömstad. Med an­led­ning av lik­nan­de fynd som gjorts i Nor­ge väl­jer Läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­land att gå ut med en var­ning.

– Am­pul­ler­na i Nor­ge har be­dömts kun­na in­ne­hål­la cy­anid, och den här am­pul­len ser li­ka­dan ut, sä­ger Li­sa Nor­dahl, sä­ker­hets­di­rek­tör vid läns­sty­rel­sen, till TT.

– Vi vet att det just nu är många strand­städ­ning­ar på gång så det kan ju hän­da att det hit­tas fler am­pul­ler.

Den som hit­tar en am­pull bör där­för di­rekt ringa till 112.

– Man ska ab­so­lut in­te rö­ra vid en am­pull ut­an ringa 112 så att rädd­nings­tjäns­ten kan kopp­las in.

I Nor­ge har lik­nan­de am­pull­fynd fö­re­kom­mit då och då ge­nom åren. Senast i bör­jan av ja­nu­a­ri i år hit­ta­des ex­em­pel­vis am­pul­ler nä­ra Hor­ten vid Oslofjor­den och ut­an­för Man­dal på nors­ka syd­kus­ten. Te­o­rin bakom fyn­den, en­ligt NRK , är att det hand­lar om tys­ka gif­tam­pul­ler som dum­pats i ha­vet un­der and­ra världs­kri­get. (TT)

FOTO: ERIK JOHANSEN/NTB/ARKIV

Läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­land var­nar för att en am­pull som hit­tats på Syd­kos­ter i värs­ta fall kan in­ne­hål­la cy­anid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.