Fakta: Skan­da­ler­na i Brasilien

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Fle­ra sto­ra bygg­fö­re­tag miss­tänks ha in­gått i en kar­tell som gjor­de hem­li­ga ut­be­tal­ning­ar till ol­je­bo­la­get Petro­bras di­rek­tö­rer i ut­byte mot för­del­ak­ti­ga kon­trakt. Petro­bras ägs till störs­ta del av den bra­si­li­ans­ka sta­ten. Peng­ar­na gick till att fi­nan­si­e­ra val­kam­pan­jer och mu­ta po­li­ti­ker. ■■Ett stort an­tal per­so­ner är un­der ut­red­ning. Ut­red­ning­en in­vol­ve­rar bland an­nat den for­na pre­si­den­ten Dil­ma Rous­seff, liksom hen­nes fö­re­gång­a­re, den po­pu­lä­re Luiz Iná­cio Lu­la da Sil­va. Dil­ma Rous­seff tving­a­des bort ef­ter att ha ställts in­för riks­rätt, an­kla­gad för att ha dolt bud­getun­der­skott med hjälp av lån från stat­li­ga ban­ker in­för va­let 2014. ■■I cent­rum för här­van står bygg­bo­la­get Odebrecht, en gång La­ti­na­me­ri­kas mest fram­gångs­ri­ka bygg­fö­re­tag. Un­der nio år be­ta­la­de fö­re­ta­get om­kring 3,3 mil­jar­der dol­lar, mot­sva­ran­de cir­ka 32 mil­jar­der kro­nor, i mu­tor. Odebrecht har in­te kom­men­te­rat siff­ror­na, som läckt från ut­red­ning­en till bra­si­li­ans­ka me­di­er. ■■Till rå­ga på allt har ock­så en om­fat­tan­de köttskan­dal bri­se­rat i Brasilien, där myn­dig­hets­män miss­tänks ha mu­tats för att släp­pa ige­nom skämt och smit­tat kött. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.